Bewonersavond 8 juli
In onze vorige nieuwbrief hebben wij al gemeld dat de gemeente op 8 juli een bewonersbijeenkomst zou organiseren.
Wij konden toen nog geen details geven; maar die zijn nu bekend.
Het is uiteindelijk de Kromhouthal geworden:
18.15 uur: Inloop met hapje en drankje
18.45 uur: Start bijeenkomst

Citaat uitnodiging:
“Tijdens de avond vertellen wij u wat de gemeente en woningcorporaties aan het doen zijn in uw buurt en wat we nog gaan doen de komende tijd. Van u horen we graag of u daarbij nog ideeën heeft, voor nu of in de toekomst.”

Reactie bestuur platform
Vorig jaar oktober heeft ons platform gevraagd om een plan voor onze buurten.
En uitvoerig beschreven wat onze wensen zijn.
Zie bijgevoegd raadsadres.
Vervolgens hebben de gemeente en corporaties toegezegd dat er zo’n plan zou komen.

Wij zijn nu 8 maanden verder.
Resultaat:
Geen plan en zelfs geen voortgangsbericht.
En uiterst moeizaam overleg met de buurt.
Met als meest schrijnende voorbeeld het woningverbeteringsprogramma.
De gemeente en de corporaties zijn daar nu al anderhalf jaar mee bezig
Die volle anderhalf jaar zonder ons!

Onze reactie
Goed dat er nu eindelijk over de inhoud kan worden gesproken.
De aangekondigde hapjes en drankjes zijn natuurlijk prima.
Al riekt dit wel een beetje naar “zoete broodjes”.
Bijpraten is ook prima, maar dan graag aan de hand van een schriftelijke voortgangsrapportage en niet alleen maar mondeling.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al aangegeven dat wij er begrip voor kunnen opbrengen dat het allemaal langer neemt dan voorzien.
Maar ook aangekondigd dat wij de volgende vragen zullen gaan stellen:

* Wat is inmiddels wel duidelijk?
* Hoe gaan gemeente en corporaties die afspraken uitwerken?
* Wat wordt het vervolgtraject voor de onderwerpen die nog niet zijn afgekaart?
* Hoe worden bewoners bij het vervolg betrokken?
* Wat wordt de nieuwe deadline?

Dan de vraag : “heeft u nog ideeën?”
Wij vinden die vraag ronduit beledigend.
De wensen en ideeën uit de buurt zijn ruim bekend.
Schriftelijk: via Raadsadres , inzet overleg met gemeente en corporaties, evaluatie voorjaarsschoonmaak enz.
Mondeling via: bewonersbijeenkomst 7 januari en de bijeenkomsten in mei, enz.
Wij gaan dat allemaal echt niet nog een keer herhalen.
Het is nu aan gemeente en corporaties om met concrete antwoorden te komen.
Wij zijn benieuwd!

Lopende verbeterprojecten
Na meer dan 30 jaren zijn er nu 2 woningverbetering projecten in aanmaak/uitvoering

* Zwanenplein en omgeving: Rochdale
* De Punt: De Key
Vanaf de start van ons platform hebben wij gezegd dat wij die projecten zullen gebruiken als maatlaat.
Om te checken of gemeente en corporaties niet alleen maar toezeggingen doen, maar die ook echt gaan nakomen.
Voor beide projecten er dezer dagen weer overleg met de bewoners (collectief en/of individueel)
Wij hopen op 8 juli van de bewonerscommissies te horen hoe dat is verlopen.

Wat doen wij ondertussen zelf ?

Money, money 1

Het is prima dat er nu eindelijk plannen worden gemaakt voor onze buurten.
Ook al verloopt dat nog erg stroef.
Maar de hamvraag is, of er straks middelen beschikbaar zijn om die plannen uit te voeren.
Helaas is daar nog niets voor geregeld.
Gemeente en corporaties vinden dat een onderwerp van later zorg.
Wij niet!
Als wij nu niet aan de bel trekken is al het geld straks vergeven aan andere (nieuwbouw) projecten.
En hebben wij het nakijken.
De onderhandelingen tussen gemeente en corporaties over de programma’s voor de komende 3 jaar zijn inmiddels gestart. (de zgn prestatie afspraken)
Wij hebben onze wensen met de wethouder besproken.
Helaas kregen wij de indruk dat die toch meer is geïnteresseerd in nieuwbouw.
Ook de corporaties hebben tot nu toe erg afhoudend gereageerd.

Ondertussen blijven wij niet stilzitten.
Omdat de corporaties voortdurend verwijzen naar de beperkte investeringsruimte, zijn wij zelf maar eens aan het rekenen geslagen.
Het concept rapport is klaar.
Conclusie:
Er is voldoende investeringsruimte om de woningen in onze buurten op hoog niveau te kunnen renoveren/verduurzamen.
Helaas wordt die ruimte ingezet voor andere doeleinden; met name nieuwbouw.
Wij gaan ons rapport nu uitzetten bij een aantal financiële experts, met de vraag om alles nog eens na te rekenen en van commentaar te voorzien.
Dan komen wij daar na de zomer op terug.

Money, money 2
In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat de centrale stad 10mln beschikbaar heeft gesteld voor de zgn. ontwikkelbuurten.
Wij hebben het stadsdeel meerder malen gevraagd welk deel daarvan naar onze buurten gaat.
Maar daar nog steeds geen helder antwoord op gekregen.
De komende 3 jaar wordt er opnieuw jaarlijks 10 mln. Uitgetrokken.
Wij hebben het stadsdeel gevraagd om daar dan wel bij te worden betrokken
Ook daar nog geen antwoord op ontvangen

Money Money 3
Zoals bekend hebben de corporaties in onze buurten al aardig wat woningen verkocht.
Vooral in Vogeldorp en de IJpleinbuurt.
Een deel van die woningen in gebrekkige staat, met de belofte dat de verkopende corporatie die binnen 10 jaar alsnog zou opknappen.
(Convenant Verkoop Sociale Woningen)
Helaas verloopt dat moeizaam.
Vogeldorp heeft daar zelfs over moeten procederen met De Key.
Wij krijgen de indruk dat dit probleem ook elders speelt.
Als dat klopt horen wij dat graag; bij voorkeur per mail.
Dan kunnen wij daarmee aan de slag.

Tot slot het klimaat
Of wij het nu willen of niet daar moeten wij iets mee.
Het afgelopen jaar hebben de kranten daarover volgestaan.
Met zoveel deskundigen en zoveel meningen, hebben wij er maar even het zwijgen toe gedaan.
Maar er ligt nu een concreet plan van het Kabinet.
Plus de wens van ons eigen gemeentebestuur om nog veel sneller aan de slag te gaan.
Wij gaan nu alles op een rij zetten en kijken wat wij daarmee aan moeten.
En vooral ook kijken hoe dat allemaal betaald moet worden.
Dit najaar komen wij daar uitvoerig op terug.

Conclusie
Het speelkwartier lijkt nu wel echt voorbij.
Komend najaar moeten wij flink aan de bak.
Alle hulp daarbij is welkom.
(oa klimaat, plannen Meeuwenlaan en beheer en onderhoud)
Als je tijd en zin hebt om mee te doen laat het dan weten.
Je moet er wel rekening mee houden dat het niet altijd makkelijk zal gaan.
Zie nieuwsbrieven.
Om het toch een beetje leuk te houden denken wij er over om dit najaar maar eens een groot buurtfeest te organiseren.
Bijvoorbeeld in de Kromhouthal (bij voorbaat dank Eigen Haard).
Met hapjes en drankjes erbij (bij voorbaat dank Stadsdeel).
Invulling door de buurt zelf.
Ideeën van harte welkom ( bij voorbaat dank medebewoners, wij rekenen op jullie).

MdB 30 juni 2019