Nieuwsbrief 1 | 1 december 2018

Samen sterker
Rond onze buurten gebeurt van alles. Het Hamerkwartier wordt herontwikkeld tot een woon-werk gebied, waarin maar liefst 6700 woningen zullen worden bijgebouwd. En verderop gaat het gebied rond Sixhaven helemaal op de schop.

Onze vraag: waar blijven de plannen voor onze eigen buurten?

Daar is de afgelopen dertig jaar weinig tot niets gebeurd. Daardoor is de onderhoudstoestand matig tot slecht en zijn veel woningen dringend toe aan verbetering.

Er zijn nu een paar projecten opgestart, die maar moeizaam van grond komen.
En het is duidelijk dat er veel meer zal moeten gebeuren, anders voorzien wij een grote kloof tussen al die mooie nieuwbouwprojecten en de verwaarloosde buurten daarom heen.

Dat wil niemand.

Wij hebben het platform opgericht om de krachten te bundelen en gemeente en corporaties aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Onze inzet:

  • Druk uitoefenen dat de eerste verbeteringsprojecten sinds dertig jaar ook echt worden uitgevoerd.
  • Meedenken over de plannen voor de langere termijn
  • Er op toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen

Ons platform telt nu acht bewonersorganisaties. Genoeg om van start gaan. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Hoe meer, hoe sterker wij staan!

Eerste stappen
Als eerste stap hebben wij een brief geschreven aan de gemeenteraad en aan de corporaties met de vraag: waar blijven de toegezegde plannen?
Dat lijkt effect te hebben. De gemeente en corporaties gaan nu aan de slag om zo’n plan te maken, in overleg met de bewoners.

Actualiteiten

Afspraken gemeente corporaties
De eerste stap op weg naar een werkplan is inmiddels gezet.
Op 12 november hebben gemeente en corporaties een intentie overeenkomst gesloten om samen met bewoners aan de slag te gaan.
Het werkplan moet in april 2019 klaar zijn.
Onze reactie:
Wij zijn van mening dat eerst met de bewoners had moeten worden gesproken.
Maar het belangrijkste is dat er nu een eerste stap is gezet. Wij schuiven graag aan.
Voor een goed onderbouwd plan zal eerst onderzoek moeten worden gedaan. Daarna zullen de verschillende scenario’s op een rij moeten worden gezet.
Dan is april 2019 wel heel erg kort.

Beschikbare middelen
Op 13 november heeft Leon Bobbe, de directeur van Woningcorporatie De Key, de verwachtingen meteen al flink getemperd. Zijn corporatie zit heel krap bij kas en kan maar enkele honderden woningen per jaar verbeteren.
Onze reactie:
Begin met de middelen die er zijn. Wij zullen ons aansluiten bij de strijd tegen de (ver)huurdersheffing. Maar die heffing mag geen excuus worden om niets te doen.

Renovatie De (Noord) Punt
De toestand van de woningen in de Noord Punt is matig tot slecht. Actieve bewoners hebben afgelopen jaren een zwartboek opgesteld met een overzicht van alle gebreken. En vervolgens De Key gevraagd om een verbeteringsplan.
Daarvoor zijn inmiddels een aantal onderzoeken uitgevoerd. Waaruit blijkt dat de toestand van de woningen nog slechter is dan gedacht. Met het oog daarop worden nu vervolgonderzoeken uitgevoerd.
Onze reactie
In de buurt is al 32 jaar weinig meer gebeurd Aanvullend onderzoek is nodig. Maar leidt tot nieuwe vertragingen. Wij gaan meehelpen om De Key onder druk te zetten om met een oplossingen te komen voor de meest urgente problemen en tempo te maken met de voorbereiding van de noodzakelijke ingrijpende verbeteringsplannen.

Knelpunten renovatie Ganzenweg en omgeving
Na lang overleg met bewoners heeft Rochdale een plan opgesteld. Afgelopen zomer heeft de gemeente vergunning verstrekt. Maar nu het plan uitgevoerd moet worden zijn er financiële tegenvallers.
Onze reactie
Dit is het eerste renovatie project in onze buurt in dertig jaar. In het overleg met gemeente en corporaties hebben wij gevraagd om de knelpunten snel op te lossen. En aangegeven dat wij dat zien als een toets dat toezeggingen ook echt worden nagekomen.

Verkeersplannen

Volgens de huidige plannen gaan er in het Hamerkwartier 6700 woningen bijgebouwd worden. Dat gaat tot heel veel extra verkeer leiden. De gemeente wil het autoverkeer verkeer allemaal over de Meeuwenlaan en de Johan van Hasseltweg afwikkelen.
Onze reactie:
Dat kan natuurlijk helemaal niet en dat moet je ook niet willen. Want op die manier wordt de Meeuwenlaan een niet te overbruggen barrière tussen oud en nieuw. Wij gaan actie voeren om de plannen aan te passen.

Oprichting Dorpsraad Vogeldorp
Deze zomer heeft Vogeldorp haar honderdjarig bestaan gevierd. In die honderd jaar heeft de buurt meerdere malen strijd moeten leveren tegen sloop. Maar de (semi permanente) woningen staan er nog steeds.
Om er voor te zorgen dat dat zo blijft hebben de bewoners op 21 november jl een dorpsraad (huurders en kopers) in het leven geroepen.
Onze reactie:
Gefeliciteerd en welkom bij ons platform.

Site en nieuwsbrieven
De site is nu bijna af. Wij hopen volgende week online te gaan.
Tot Kerst verwachten wij nog meerdere gesprekken te voeren, met gemeente en corporaties.
In de eerstvolgende nieuwsbrief zullen wij daar verslag van doen.

Uitbouw platform
Wij gaan op maandag 10 december een vergadering beleggen om:
nader kennis te maken
te horen waar iedereen mee bezig is
en te bespreken wat onze vervolgacties moeten worden.
Tijd: 19:30-21:00 uur
Plaats: De Meeuw
Nieuwe deelnemers van harte welkom.

Contact
mwdeboer@xs4all.nl