In oktober van vorig jaar hebben wij een brief gestuurd aan de gemeenteraad met de vraag:

“Prima dat de gemeente zulke mooie plannen maakt voor het Hamerkwartier; maar waar blijven de plannen voor onze buurten?

In antwoord daarop hebben de gemeente en corporaties toegezegd dat er uiterlijk medio april zo’n plan zou liggen.

Het is inmiddels duidelijk dat die deadline niet wordt gehaald!
Uit informeel overleg weten wij dat er wel druk wordt overlegd.
Maar dat er over veel onderwerpen moet worden teruggekoppeld op de centrale stad en op de directies van de corporaties.

Stand van zaken

Gelukkig komt er op 8 juli as wel een buurtoverleg, waarop gemeente en corporaties zullen rapporteren over de voortgang.

Wij gaan dan de volgende vragen stellen:

• Wat is inmiddels wel duidelijk?
• Hoe gaan gemeente en corporaties die afspraken uitwerken?
• Wat wordt het vervolgtraject voor de onderwerpen die nog niet zijn afgekaart?
• Hoe worden bewoners bij het vervolg betrokken?
• Wat wordt de nieuwe deadline?

Participatie

Op 7 januari is een goed bezochte buurtbijeenkomst geweest, waar bewoners zich hebben aangemeld om mee te praten over de op te stellen plannen.

Vervolgens is het lang stil geweest. Om de boel weer in beweging te krijgen hebben wij stadsdeelvoorzitter Erna Berends gevraagd om voor de rest van het jaar alvast 4 data te prikken, met 2 thema’s per bijeenkomst.

Daar heeft zij positief op gereageerd. Helaas is daar geen vervolg aan gegeven.
In plaats daarvan hebben in mei gesprekken plaatsgevonden over participatie en communicatie in het algemeen.

Los van concrete onderwerpen. Wij zijn daar geen voorstander van.
Niet iedereen heeft tijd en zin om overal bij te zijn.
Bewoners hebben al op 7 januari aangegeven waar hun belangstelling ligt.
En wij hebben zelf ook al een lijst aangeleverd met de meest urgente onderwerpen.
Daarom alsnog: kom met een planning met data en onderwerpen!

In het (algemeen) overleg hebben wij laten weten dat er ook grote onvrede bestaat over de wijze waarop wordt omgegaan met de inbreng vanuit de bewoners.

Met als grootste bron van ergernis het zgn. “ophalen” van ideeën, waarbij je nooit meer hoort wat daarmee wordt gedaan.

Ons verzoek: gewoon netjes zeggen wat je gaat doen.

• Goed idee; nemen wij over
• Kunnen wij niet overnemen om de volgende redenen (bewoners begrijpen prima dat niet alle wensen kunnen worden gerealiseerd)
• Moeten wij nader bekijken ( en dat vervolgens ook doen)

Gelukkig is er ook goed nieuws:

In het overleg is afgesproken dat bijeenkomsten voortaan via een face boek groep zullen worden aangekondigd. En daar is meteen een begin mee gemaakt.

Meepraten over besteding extra gelden

Ook zoiets!Centrale stad heeft dit jaar €10 mln. extra beschikbaar gesteld voor de ontwikkelbuurten. Daarvan zijn wij er 1. (van de 32)

Wij hebben het stadsdeel meteen gevraagd om te worden betrokken bij de besteding.
Na lang aandringen hebben wij nu antwoord ontvangen.

Dat komt er op neer dat het stadsdeel zelf besluit over de besteding, mede op basis van verzoeken uit buurten.

Wij hebben geantwoord dat er in onze buurten, voor zover ons bekend, geen inventarisatie van wensen heeft plaatsgevonden.

Omdat het stadsdeel kennelijk al heeft besloten over de besteding, hebben wij ook gevraagd wat er dan precies is besloten en hoeveel er naar onze buurten gaat.

Daar hebben wij nog geen antwoord op ontvangen.
Volgend jaar is er opnieuw 10mln te verdelen.
Wij hebben gevraagd om dan (beter) betrokken te worden.
Wordt vervolgd.

Openbare ruimte

Op 14 mei heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de herinrichting van de pleinen in de Vogelbuurt

Een prima initiatief. En dat heeft ook heel veel ideeën en voorstellen opgeleverd.

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar het vervolg.

Wij hebben gevraagd om daarbij ook aan dacht te besteden aan het beheer: waaronder vegen en ophalen van grofvuil.

Want herinrichting zonder goed beheer heeft weinig zin.
Aanpak rotonde Meeuwenlaan/Johan van Hasseltweg

De gemeente wil de rotonde op korte termijn vervangen door een kruising met stoplichten.

Doelen:

• Verbeteren van doorstroming autoverkeer
• Verbeteren van overzichtelijkheid en veiligheid

Ter voorbereiding heeft op 3 juni een schouw plaatsgevonden.
Tot 19 juni is er nog gelegenheid tot schriftelijke reactie.

De volgende stap is het verwerken van de reacties en het opstellen van een Nota van Uitgangspunten

Onze reactie:

Wij staan positief tegenover alles wat overzichtelijkheid en veiligheid kan verbeteren.

Maar heel huiverig tegenover capaciteitsuitbreidingen.

Volgens de huidige plannen zullen er in het Hamerkwartier 6700 woningen worden bijgebouwd.

Het bijbehorend autoverkeer kan onmogelijk over deze rotonde/kruising worden afgewikkeld.

Dus er zal een veel breder plan moeten komen

Na een eerdere studie naar de doorstroming van het autoverkeer werkt de gemeente aan een nieuw mobiliteitsplan. Waarin niet alleen naar het autoverkeer zal worden gekeken.

Het ligt voor de hand om dat plan af te wachten

In plaats van nu overhaast 1 (auto) knelpunt aan te pakken

Milieu Effect Rapportage Hamerkwartier

De plannen voor het Hamerkwartier zullen flinke milieu effecten hebben.

Dus goed dat er een milieu effect rapportage wordt opgesteld.

Wat ons betreft niet alleen voor het Hamerkwartier, maar over het totaal aan plannen: Van Sixhaven tot Oranje Sluizen.

Waarbij daarna wordt ingezoomd op de plekken waar de grootste effecten zijn te verwachten.

Zoals de verschillende verkeersaders.

Sixhaven

Vorig jaar heeft de gemeente besloten om de ontwikkelingsmogelijkheden van Sixhaven en omgeving te onderzoeken.

Waaronder de afbouw van het Metrostation en de realisatie van 500.000 m2 vloeroppervlak

Voor een diversiteit aan functies.

Om een indruk te geven: dat zijn ca 500 woningen.

Vanuit de buurt is vanaf het begin aangedrongen om ook een “groen scenario” scenario op te stellen.

Zonder nieuwe bebouwing.

En dat is uiteindelijk ook toegezegd.

Ter voorbereiding zijn dit voorjaar zijn een aantal ontwerp ateliers georganiseerd, waarin ook bewoners konden mee doen.

Op 27 mei heeft de gemeente een bijeenkomst gehouden waarop de verschillende scenario’s zijn gepresenteerd.

Waaronder inderdaad ook een “parkscenario” met weinig of geen extra bebouwing.

Op 12 juli komt wethouder Marieke van Doorninck nog een keer naar de buurt.

Daarna is het aan Burgemeester en Wethouders om een keuze te maken en die ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad.

Daarvoor is nog geen planning gemaakt.

Vliegenbos

De enorme bouwwoede leidt ook tot extra druk op de groengebieden.

Zoals het Vliegen bos.

Bij de gemeente zijn er oa plannen voor een nieuwe fietsverbinding; van het Oostveer naar de Nieuwendammerdijk.

Op 22 mei heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd om te horen wat de bewoners daarvan vinden.

Dat was heel duidelijk: “Handen af van Vliegenbos”.

Antwoord: “Nemen wij mee”

Wij zijn benieuwd.

MdB

11 juni 2019