Nieuwsbrief 12 december 2022

Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2022.
Een historisch jaar waarin de overheid, na jaren van doorgeschoten marktwerking, eindelijk weer de regie over woningbouw op zich heeft genomen.
En meteen ook voortvarend is gestart met puimruimen en opnieuw opbouwen.
Belangrijkste voor dit moment:
de afschaffing van de (ver) huurdersheffing en de afspraken met de corporaties over de besteding van de extra investeringsruimte.
Waaronder de aanpak van de slechtst geïsoleerde woningen (E, F en G labels).

Isolatie offensief
De landelijke afspraken worden nu door vertaald naar Amsterdam.
Voor de bestaande woningvoorraad in de vorm van een heus “Isolatie offensief”.
Omdat wij, samen met de Van der Pekbuurt, het hoogste percentage E.F en G labels hebben, willen wij daar direct bij betrokken worden.
Wij hebben aan de corporaties gevraagd om een overzicht te maken van de blokken die nog moeten worden aangepakt.
En die in het offensief zullen moeten worden meegenomen
Daarnaast hebben wij een brief geschreven aan wethouders Pels over de benodigde faciliteiten om de uitvoering te verbeteren.
Naar aanleiding van die brief komt zij op 19 december as bij ons op werkbezoek.
In de volgende nieuwsbrief meer.

Inrichting Meeuwenlaan
Op de valreep ook nog een bijeenkomst met het projectteam Hamerkwartier over de Meeuwenlaan.
Op 15 december van 19:30 tot 21:00 uur in de Meeuw.
Onze inzet:
De Meeuwenlaan is nu al erg druk.
Door nieuwbouw in het Hamerkwartier gaat die alleen maar drukker worden.
Waardoor de Meeuwenlaan steeds meer een barrière gaat worden tussen “oud en nieuw”.
Wij hebben daar vanaf het begin voor gewaarschuwd.
En aan de gemeenteraad gevraagd om maatregelen om dat te voorkomen.
De laatste maal bij de behandeling van de investeringsnota Hamerkwartier in februari jl.
Dat heeft uiteindelijk geleid tot van een raadsbreed gesteunde motie waarin het college wordt gevraagd om  een inrichtingsplan voor Meeuwenlaan..
Als een motie wordt aangenomen moet het college binnen 13 weken aangeven hoe het die gaat uitvoeren.
Inmiddels zijn wij 39 weken verder en nog steeds geen bericht.
In plaats daarvan nu een bijeenkomst die beperkt blijft tot de verkeerssituatie.
Terwijl de Raad nadrukkelijk om veel meer heeft gevraagd.
Te weten een compleet herinrichtingsplan.
Zie de mooie plaatjes uit de investeringsnota.
Onze oproep
Kom de 15e naar De Meeuw en laat van je horen.

Voortgang lopende renovatieprojecten
De renovatie van de Punt begint nu echt op gang te komen.
De eerste blokken zijn inmiddels opgeleverd.
Het is geweldig om te zien hoe mooi die zijn geworden en te horen van de terugkeerders dat de energetische en geluidsisolatie enorm is verbeterd.

Bij alle waardering toch ook een aantal punten van kritiek.
De buitenkant van de woningen ziet er prachtig uit.
Maar aan de binnenkant worden de woningen heel slordig opgeleverd.
Dat moet echt beter.
Niet alleen in dit project maar ook in toekomstige projecten.
Wij willen dat ook vastgelegd zien in de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen corporaties en gemeente.

Een tweede punt van kritiek is de toewijzing van vrijkomende woningen.
Het goede nieuws:
Het percentage terugkeerders is relatief hoog.
Dat is natuurlijk prima voor de sociale samenhang.

Wij blijven principieel van mening verschillen met Lieven de Key over de woningen waar geen terugkeerders voor zijn.
Daarbij gaat het om twee strijdpunten.

Benedenwoningen
Vrijkomende benedenwoningen worden met tijdelijke contracten verhuurd aan starters.
Wij vinden tijdelijke contracten so wie so een slecht idee.
Waar moeten die mensen naar toe als dat contract is afgelopen?
Terug naar waar ze vandaan komen???
Maar wij vinden die contracten bovendien ook heel slecht voor de buurt.
Die daardoor een doorgangshuis dreigt te worden.

Grote bovenwoningen
De Key wil vrijkomende (grote) bovenwoningen gaan verhuren in de dure vrij sector.
Wij zijn daar tegen.
Er is een groot tekort aan grote sociale woningen.
Daarom willen wij dat een deel van de bovenwoningen in de sociale sector blijft.
De resterende woningen gaan wat ons betreft naar het middensegment.
Max huur 1100.
En niet naar de dure vrije sector.

Wij gaan daarover ook in overleg met de gemeente.
Bij nieuwbouwprojecten worden harde afspraken gemaakt over de samenstelling van de voorraad.
Maar bij verbetering wordt de samenstelling van de voorraad volledig overgelaten aan de corporaties.
Die zich vooral laten leiden door financiële motieven.
Wij gaan de gemeente vragen om in de nieuwe samenwerkingsafspraken ook samenstelling na verbetering te regelen.

Projecten in voorbereiding
Er zijn op dit moment 2 grote renovatieprojecten in voorbereiding:
Koekkoeksplein en omgeving en Bankwerkerij.
In de volgende nieuwbrief een stand van zaken.

Voortgang Hamerkwartier
Albemarle heeft bezwaar aangetekend tegen de plannen.
Omdat het bedrijf bang is dat nieuwe bewoners zullen gaan klagen over overlast.
Waardoor Albemarle zal worden belemmerd in de bedrijfsvoering.
De kwestie is voorgelegd aan de Raad van State.
En die heeft besloten dat de milieu affecten nader moeten worden onderzocht.
Tot die tijd liggen alle bouwplannen stil.
Dat is minimaal tot zomer 2023.

Hoe het vervolgens verder gaat met de plannen zal moeten worden afgewacht.
Door stijgende bouwkosten en dalende woningprijzen zal het heel moeilijk worden om de gemeentelijke plannen ongewijzigd door te zetten.
Komende voorjaar gaan wij in overleg met de gemeente over de consequenties.
Die zijn zeker niet alleen negatief. Want die bieden ook respijt voor zittende creatieve bedrijven.
En daarnaast ook tijd om nog eens heel kritisch naar de verkeersplannen te kijken.

Wordt vervolgd.

MdB 12-12-2022