Nieuwsbrief 13 maart 2022

Stand van zaken

Ons platform is in opgericht met een heel simpel doel:
De gemeente wil grootschalige nieuwbouw plegen in het Hamerkwartier.
Wij willen dat onze lang verwaarloosde wijken mee worden opgeknapt.

Met de verkiezingen in aantocht luidt de vraag:
wat hebben wij tot dusver bereikt en wat vragen wij het nieuwe bestuur?

Vogelbuurt

Op projectniveau is door harde strijd het nodige bereikt.
Waarbij het spits is afgebeten door eigenaren en huurders van de complexen van Rochdale rond het Zwanenplein.
Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ruim 150 woningen op hoog niveau zijn gerenoveerd.
Helaas is het goede nieuws daarmee ook op.
Want Rochdale gaat gewoon verder met het verkopen van vrijkomende woningen aan de hoogste bieders.
En die komen echt niet uit de Vogelbuurt.
Vanuit de buurt wordt hier hard actie tegen gevoerd.
Als platform ondersteunen wij die strijd.
Met als alternatief om een deel te behouden voor de sociale sector en een deel over te hevelen naar middenhuur.
Wordt vervolgd.

Het tweede succes was het afdwingen van hoog niveau renovatie van de (noord) Punt.
Met in totaal ruim 350 woningen.
De proefwoning is inmiddels klaar. En de renovatie kan nu snel van start.
Helaas, ook hier, niet alleen maar goed nieuws.
Want De Key wilde aanvankelijk alle  vrijkomende bovenwoningen over brengen naar de vrije sector.
Tegen huren van € 1300 en hoger.
Wij willen dat niet. En hebben gevraagd om die woningen deels te behouden voor de sociale sector en de rest over te hevelen naar het middensegment. Huur maximaal € 1048.
De Key is hier voor de helft aan tegemoet gekomen. Nu de andere helft nog!
Wordt vervolgd.

Wat betreft de aanpak van de openbare ruimte is ook het een en ander bereikt.
Waaronder een aantal verbeteringen rondom Dirk van de Broek en de looproute naar Jumbo.
Binnenkort volgen nog een aantal ingrepen om de oversteekbaarheid van de Meeuwenlaan te verbeteren.

In de Vogelbuurt zelf zijn de verwaarloosde bloembakken aangepakt waardoor alles er weer beter en frisser uit ziet.
En hebben wij samen met Red Amsterdam Noord actie gevoerd voor een wekelijkse ophaal van grof vuil ipv maandelijks. Ook dat is gelukt.

Het vervolg
Na een proces van meer dan drie jaar heeft de gemeente nu eindelijk een plan voor de langere termijn opgeleverd.
Een plan vol mooie toezeggingen maar zonder geld om die uit te voeren.
Wij hebben de Raad luid en duidelijk laten weten dat dit echt niet kan.
En daarvoor ook gehoor gevonden.
Dat heeft uiteindelijk geleid tot een raadsbreed aangenomen motie onder de titel: “De Vogelbuurt verdient beter”. Waarin het college wordt gevraagd om meer tempo te maken.

Het is nu aan de nieuwe raad om daar uitvoering aan te geven.
Op dat punt is gelukkig goed nieuws te melden.
Dat wil zeggen voor de woningverbetering.
Het nieuwe kabinet heeft onlangs besloten de verhuurdersheffing af te schaffen.
En dat biedt de financiële ruimte om extra te investeren in verbetering en verduurzaming van verwaarloosde wijken.
De onderhandelingen daarover zijn onlangs gestart. En wij hebben onze inzet inmiddels aan de gemeente gestuurd.
Zie bijlage.

Het grote probleem is en blijft de financiering van het gemeentelijke deel van de vernieuwing.
In nieuwbouwgebieden als Hamerkwartier kan worden geput worden uit het goed gevulde vereveningsfonds.
Maar voor onze verbeterbuurten is niks geregeld. En moeten wij putten uit bestaande onderhoudsbudgetten

Vroeger, onder de klassieke stadsvernieuwing, werd geen onderscheid gemaakt tussen de verbetering van de openbare ruimte bij nieuwbouw en verbetering.
Wij gaan de nieuwe Raad vragen om een task force in te stellen met de opdracht om te onderzoeken of deze tweedeling alsnog ongedaan kan worden gemaakt.

IJpleinbuurt

Door actie vanuit de buurt is besloten om het Sixhaventerein de komende vijf jaar niet te ontwikkelen. En daar de ruimte te geven voor tijdelijke initiatieven uit de buurt.

Een andere mijlpaal was de aanwijzing van de IJpleinbuurt tot beschermd stadsgezicht.
Waarmee een extra barrière is opgeworpen tegen de voorgenomen sloop nieuwbouwplannen.

Verder zijn een aantal complexen opgeknapt. En heeft de gemeente het rode kunstwerk gerenoveerd.
Wat overigens weer oude controverses over “mooi en lelijk” heeft doen opwaaien.
“Never a dull moment”

Hamerkwartier

Terwijl de verbetering van de Vogelbuurt en de IJpleinbuurt met strijd moet worden bevochten.
Gaat de gemeente volle kracht verder met de  nieuwbouw in het Hamerkwartier.
Met een extreem verdichtingsplan met ruim 6000 woningen in 39 torens.
Waarvan de hoogste vergelijkbaar met de Rembrandttoren.

Dit plan gaat vanzelfsprekend grote impact hebben.
Volgens  de gemeente allemaal positief.
Geen woord over de negatieve effecten;
Waaronder de extra verkeer- en parkeerdruk en de aantasting van beschermd stadsgezicht.
Waaronder 6 torens direct langs de Meeuwenlaan.

Gelukkig heeft de raad wel meer oog voor de negatieve effecten voor de omgeving.
En met name voor de toenemende drukte op de Meeuwenlaan.
De effecten daarvan op de oversteekbaarheid.
Onder andere richting (nieuwe) scholen en bestaande supermarkten.

Bij de behandeling van de investeringsnota Hamerkwartier zijn daarover 3 moties ingediend
Die in het persbericht van het projectteam op de gebruikelijke wijze heel luchtigjes worden afgedaan:
“nemen wij mee in het vervolgtraject”

Dat pikken wij natuurlijk niet. De Raad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. En het projectteam dient zich daarnaar te gedragen.
In het recente overleg met het projectteam hebben wij al een flink schot voor de boeg gegeven.
En geëist dat de plannen voor de Meeuwenlaan net zoveel aandacht krijgen als de plannen voor het oeverpark langs het IJ.

Tot slot de VerbroederIJ

Onze grote klacht richting gemeente is en blijft het gebrek aan aandacht voor de groeiende kloof tussen oud en nieuw.

Wij waren destijds heel blij met het initiatief van de gemeente om de locatie naast de aanlanding van het Oostveer beschikbaar te stellen voor een tijdelijke activiteiten met een verbindende functie tussen oud en nieuw.

Dat is uiteindelijke de VerbroederIJ geworden en dat is een groot succes geworden.

Dus…..

Stoppen wij daarmee!
Om ruimte te maken voor de tijdelijke huisvesting van een Techschoolschool.
Een volslagen ondoordacht plan, waar wij samen met de VerbroederIJ tegen in actie zijn gekomen.
Zie voorgaande nieuwsbrieven.

Met de verkiezingen in aantocht worden van het stadsdeel en de centrale aan de lopende pand toezeggingen gedaan voor alternatieve locaties.
Maar dat heeft tot dusver nog niks concreets opgeleverd.

Dus wij zetten de strijd gewoon voort.
Ondersteund door een mooie petitie die inmiddels als door 5000 mensen is ondertekend.

Vervolgstappen

Een school op deze plek direct naast een groot chemisch bedrijf is natuurlijk waanzin vanwege de veiligheids en gezondheidsrisico’s.

De gemeente roept steeds dat daarvan ontheffing kan worden verleend vanwege de tijdelijkheid.
Volgens ons moet je voor deze risico’s helemaal geen ontheffing willen vragen.
Bovendien hebben wij grote twijfels of die ontheffing wel zal worden verleend.

Volgens de handreiking tijdelijke bouw dient vooraf een zorgvuldige afweging plaats te vinden

Hierbij de integrale tekst
“Beoordelen aanvraag
De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan wordt getoetst aan: · een goede ruimtelijke ordening / zorgvuldige belangenafweging (Awb); · verplichtingen (milieu)wetgeving. Een goede ruimtelijke ordening en zorgvuldige belangenafweging: bevoegd gezag heeft beleidsvrijheid om af te wegen of zij de omgevingsvergunning voor het tijdelijke afwijken van het bestemmingsplan verleent. Daarnaast moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening en een zorgvuldige belangenafweging aangetoond worden dat de tijdelijke ontwikkeling aanvaardbaar is. versie 1.2 30 november 2014 41 Verplichtingen (milieu)wetgeving: voor de aspecten externe veiligheid en luchtkwaliteit moet voldaan aan wettelijke toetsingskaders. Gemotiveerd moet worden dat het een tijdelijke ontwikkeling betreft. In het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten verantwoord worden hoe de ontwikkeling zich verhoudt tot beleid en regelgeving voor bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, water, archeologie, flora en fauna,etc”

Wij betwijfelen sterk of die afweging tot het afgeven van een tijdelijke vergunning gaat leiden.

Daardoor kan de bizarre situatie onstaan dat de VerbroerIJ wordt gesloopt voor een tijdelijk bouwplan waar geen vergunning op komt.

Om zo’n drama te voorkomen gaan wij binnenkort vragen om een ruimtelijke juridische toets op haalbaarheid van deze tijdelijke school op deze plek.
En graag ruim voor de geplande sloop van de VerbroederIJ.
Opnieuw: wordt vervolgd!

MdB 13-03-2022