Nieuwsbrief 17 juni 2021

Verbetering Vogelbuurt en Ijpleinbuurt

De eerste prioriteit van ons platform is en blijft verbetering van onze, lang verwaarloosde ,buurten
En dat valt niet mee in een tijdvak waarin alle aandacht is gericht op nieuwbouwplannen
Zie Hamerkwartier

Maar wij houden vol en laten niet los!
En dat begint langzamerhand toch zijn vruchten af te werpen

Met als belangrijkste resultaat de renovatie van De (Noord) Punt (van de Vogelbuurt) met iets meer dan 350 woningen.
Vorig jaar konden wij al melden dat daarover in principe overeenstemming was bereikt met De Key.

Het afgelopen jaar is stevig overlegd over de uitwerking.
En die ligt er nu!
In de vorm van mooi plan, in een heel aantrekkelijke vorm.
Compleet met video in meerdere talen.

Complimenten aan allen die er aan hebben meegewerkt worden.
In de eerste plaats aan de bewonerscommissie onder aanvoering van Eva Bollen.
Die er via een zwartboek voor heeft gezorgd dat De Key in actie kwam.
Maar ook complimenten aan De Key die dit mooie plan, samen met de bewoners, heeft opgesteld.
En aan Woon! die het hele proces heeft begeleid.

Het woord is nu aan de bewoners.
Volgens de overlegwet moet minimaal 70% akkoord gaan.
Dat zal nog een hele klus worden.
Omdat velen, vooral ouderen, opzien tegen alle rompslomp.
Maar dat probleem heeft alle aandacht.
En daar kan ook het nodige aan gedaan worden.
In volgende nieuwsbrief meer.

Pluktuin Hamerkwartier
Na een verblijf van meer dan 100 jaar is Draka in 2014 vetrokken uit het Hamerkwartier.
Voor de gebouwen zijn tijdelijke functies gevonden.
Maar het terrein, waar de kabelhaspels werden opgeslagen, bleef maar leeg liggen.
Zonde van zo’n prachtige plek direct aan het IJ.
Wij hebben meerdere malen aangedrongen op een goede invulling in overleg met de buurt.
Toen dat maar niet opschoot, hebben wij zelf maar een plan gemaakt en daarover contact gezocht met de nieuwe eigenaar en de ontwikkelaar (resp. Hines en Provast)
Die hebben meteen positief op gereageerd en hun medewerking toegezegd.
Vervolgens is ook de gemeente aangehaakt.

Afgelopen zaterdag 13 juni was het dan zover en kon de tuin worden geopend door wethouder Marieke van Doorninck.
Vanwege de corona regels in klein gezelschap.
In haar openingstoespraak heeft Eva Bollen iedereen bedankt.
En bij de wethouder aangedrongen op (veel) meer aandacht voor tijdelijke gebruik van vrijgekomen gebouwen en terreinen.
En vooral ook meer en betere zorg voor de tijdelijke functies die er nu al zitten.
Zoals De VerbroederIJ, waarvan het huurcontract binnenkort ten einde loopt.
De wethouder heeft daarop beloofd dat zij gaat kijken wat zij kan doen.

Operatie Dirk
Nog zo’n korte termijn project .
Ditmaal voor het gebied tussen Dirk en Jumbo dat sterk is/was verrommeld
Ook hier hebben wij hebben wij zelf het initiatief genomen en, in samenspraak met alle betrokkenen een plan laten opstellen.
Met financiële ondersteuning door Eigen Haard, waarvoor dank!

Het eerste deel van het plan is onlangs uitgevoerd door de gemeente.
In de vorm een voetgangersroute met groenstrook naar de Jumbo.
Daarmee is de verkeersveiligheid flink verbeterd en ziet alles er meteen een stuk beter uit.

De volgende stap is het opknappen van het gebied rondom Dirk.
Daarbij gaat het om reeks van kleine maatregelen: van verbeteren van voetgangersoversteken, tot verbeteren fietsenstallingen en verplaatsen en opknappen van de vis en bloemenkraam
In volgende nieuwbrieven meer.

Zwanenplein
De door bewoners afgedwongen renovatie van Zwanenplein eo is nu helemaal afgerond
En de bouwketen zijn ook vertrekken, waardoor alles er weer goed bijligt.

Er blijven echter twee punten van ernstige kritiek
Om te beginnen der verkoop van vrijkomende woningen
Wij vinden dat (schaarse) grote sociale woningen gewoon in de sociale sector moeten blijven
Als er woningen vrijkomen kunnen die wat ons betreft deels worden omgezet naar middenhuur
Maar wij willen niet dat die woningen zomaar worden door verkocht aan de hoogste bieder

Een tweede punt van grote kritiek is de situatie rondom de vuilpunten.
Die was en blijft heel slecht!
De gemeente legt daarvoor consequent de schuld bij de bewoners.
En bedekt het eigen falen met de mantel der liefde.

De werkelijkheid ligt natuurlijk in het midden.
Het gaat om de interactie tussen slecht wegbrengen en slecht ophalen.
Als je daar verandering wilt aanbrengen heb je helemaal niks aan vingertje wijzen naar anderen.
Maar aan een plan waar iedereen aan meedoet.

Hamerkwartier en rotonde
Naast onze buurten is de gemeente begonnen met de herontwikkeling van het industrie gebeid tot een gemengd woon werkwijk met een hoogstedelijk karakter.
De gemeente doet het voorkomen dat die herontwikkeling ons niet dan goeds zal brengen.
Dat is natuurlijk onzin.
De plannen gaan ons zeker voordelen brengen.
In de vorm van meer en betere voorzieningen .
Maar ook nadelen.
Door extra drukte en extra verkeersoverlast.
De Milieu Effect Rapportage is daar glashelder over.

Als je vraagt wat de gemeente daaraan denkt te gaan doen.
Dan luidt het onthutsende antwoord “helemaal niets”.
Dat is natuurlijk volkomen onacceptabel.

Het belangrijkste strijdpunt, op dit moment, is de ombouw van de rotonde.
Die is nodig omdat alle autoverkeer van en naar het Hamerkwartier daar overheen moet.
Met ruim 6000 woningen erbij is dat heel veel.
De gemeentelijke “oplossing”:
verdubbeling van het aantal asfaltstroken!
Met bijbehorende kap van “bomen die in de weg staan”

Verkeerskundig helemaal geen “oplossing”, maar een verplaatsing van problemen.
Naar de Noordermarktknoop; die nu al aan de grens van de capaciteit zit.
Bovendien een “oplossing” met grote negatieve effecten voor groen en rust.

Gelukkig heeft de gemeenteraad ingegrepen en het projectteam teruggestuurd voor nader overleg met de buurt
In dat overleg hebben wij een alternatief plan ingebracht.
Met minder asfalt op de rotonde en 30 km op de Meeuwenlaan.
Volgens ons is ruim voldoende om de verkeersgroei op te vangen.
In afwachting van de aangekondigde plannen voor de lange termijn.

Tot dusver heeft de gemeente geweigerd om dit plan te laten doorrekenen.

Vorige week is wethouder Marike van Doorninck langs geweest om de stand van zaken te bespreken.
Daarbij hebben wij 4 wensen/eisen geformuleerd:
Alsnog doorrekenen van het buurtalternatief
30 km op de Meeuwenlaan
Geld voor geluidwerende maatregelen
Advies monumentenzorg over inpassing in beschermd stadsgezicht

De reactie op onze wensen/eisen was welwillend.
Nu nog de concrete daden.
Wordt vervolgd!

Vervolgstappen

De verder uitgewerkte plannen voor het Hamerkwartier zijn onlangs vrijgegeven voor inspraak.
De gemeente heeft daarvoor een aantal spreekuren belegd en organiseert op 22 juni as een webinar.
Meer info:
https://www.amsterdam.nl/projecten/hamerkwartier/meedoen/

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al een eerste reactie gegeven.
Dit weekeinde versturen wij een “nieuwsbrief special” met een uitvoeriger reactie.

Manifest en hoorzitting “Red Amsterdam Noord

Wat zich bij ons allemaal afspeelt zie je, in verschillende varianten, in heel Noord.

De gemeente heeft besloten om in ons stadsdeel een “Stad binnen de stad” bij te bouwen.
Maar dat botst natuurlijk aan alle kanten. En naarmate de nieuwbouw vordert steeds meer.

Als wij en anderen daarover aan de bel trokken werden onze bezwaren steeds weggewuifd.
Dat was voor ons aanleiding om ons aan te sluiten bij “Red Amsterdam Noord”.

En “Red Amsterdam Noord”heeft via een manifest en een hoorzitting heel goed laten zien waar het allemaal botst.
Zodat het voor iedereen duidelijk dat je niet zomaar “een stad binnen de stad te bouwen” zonder aandacht voor de stad die er al is.
In ons geval het groenste en rustigste stadsdeel van Amsterdam.
Waarvan grote delen langdurig zijn verwaarloosd en dringend toe zijn aan verbetering/verduurzaming.

De komende tijd zal moeten blijken of de bijval die wij hebben gekregen ook tot concrete aanpassingen in het beleid gaat leiden.
Voor meer info en vervolgacties:

MdB 17 juni 2021