Nieuwsbrief 2 | 19 januari 2019

Toekomst buurt

De gesprekken over de toekomst van de buurt zijn gestart.
Volgende week verwachten wij een brief van de gemeente met het verslag van de eerste bijeenkomst en een stappenplan voor het vervolg.
In de volgende nieuwsbrief meer.

Bewonersondersteuning
Voor de afzonderlijke complexen ligt de eerste verantwoordelijkheid bij corporaties en VVE’s.
De rechten en plichten van bewoners zijn in principe prima geregeld.
Maar het geheel aan regels en procedures is zo ingewikkeld dat maar weinig bewoners daar nog de weg in weten te vinden.
Gelukkig is er ondersteuning beschikbaar vanuit de stichting !Woon.
Naast praktische ondersteuning op projectniveau organiseert !Woon ook cursussen.
Voor onze buurt staan er twee op het programma:
− 12 februari Cursus VVE: de basis
− 20 februari Cursus VVE: bestuur en beheer
Beide in De Meeuw van 19: 30 tot 21: 00 uur.
Aanmelden via: https://www.wooninfo.nl/

Het belang van de VVE’s voor huurders en kopers
Het merendeel van de complexen in onze buurt is tegenwoordig gemengd.
Besluitvorming vindt plaats via de VVE.
Klachten vanuit onze achterban:
− Huurders worden onvoldoende betrokken
− Kopers worden “overstemd”
Wij vinden dat daar wat aan gedaan moet worden.

Dit voorjaar komen alle VVE’s weer bijeen voor hun jaarlijkse vergadering (ALV).
Wij gaan de corporaties en de VVE besturen een brief schrijven met de volgende verzoeken:
− Aan de corporaties om hun huurders tijdig te informeren en in de gelegenheid te stellen om hun wensen kenbaar te maken.
− Aan de VVE’s om de wensen vanuit de huurders op de agenda te plaatsen.
− Aan de corporaties om hun meerderheid van stemmen met de grootste terughoudendheid in te zetten.
In de volgende nieuwsbrief meer.
MdB 19-01-2019