Nieuwsbrief 22 september 2019

Druk najaar
Veel nieuws zo aan het begin van het nieuwe seizoen.
Hieronder een korte samenvatting.

Buurtbijeenkomst 8 juli. Hoe verder?
Op de buurtbijeenkomst van 8 juli hebben gemeente en corporaties een overzicht gegeven van alle lopende en voorgenomen acties.
In totaal 24 panelen met maar liefst 105 acties.
Onze eerste reactie:
Prima dat er nu een overzicht is.
Maar natuurlijk veel te veel om op 1 avond te verwerken en te bespreken. Dus dat moet alsnog
Dat blijkt ook uit 59 “geeltjes” die op de panelen zijn geplakt.
Meest in het oog springende reacties
Paneel IJplein:
18 reacties met als strekking: geen export van drukte uit de Binnenstad en Overhoeks naar IJplein eo.
Paneel Gemeente en corporaties:
7 reacties met als strekking: geen dure verhuur aan expats, maar middensegment huren voor middengroepen, en recht van terugkeer voor zittende bewoners met betaalbare huren.
Bereikbaarheid:
7 reacties met als strekking; waar blijft het mobiliteitsplan en schiet nu eens op met de plannen voor de Meeuwenlaan.

Vervolg
Qua tempo zitten wij op de goede weg.
Maar het ontbreekt aan richting en ambitie.
De corporatie zetten te veel in op dure huur. Wij vinden het prima dat wordt gestreefd naar hoger aandeel draagkrachtige bewoners. Maar wij geven de daarbij de voorkeur aan middensegment huurwoningen (met van €720-€1009/mnd.) voor middeninkomens.
Het niveau van woningverbetering is erg laag: in de meeste projecten niet meer dan groot onderhoud+. Daarmee mee wordt kloof met de nieuwbouw echt niet gedicht.

Gesprekspunten

Wij hebben het geheel van panelen en “geeltjes” doorgenomen en daaruit een lijst van gesprekspunten opgesteld.
In totaal 60 stuks; (volledig overzicht komt later deze week op de site)
Allemaal belangrijk, maar gelukkig niet allemaal even urgent.
Wat ons betreft zijn er 16 punten die op korte termijn moeten worden besproken:

Organisatie 2 ; invulling vervolgoverleg met de corporaties, invulling van de functie buurtmeester.
Participatie 1 ; het antwoord van gemeente en corporaties op 59 reacties uit de zaal.
Corporaties gezamenlijk 3 ; waar willen wij met de buurt naar toe?; met welke kwaliteitsniveaus en huurniveaus?
Corporaties afzonderlijk 7 : voortgang van de afzonderlijke projecten
Hamerkwartier 3: informatievoorziening , plan voor de Meeuwenlaan en invulling van het Stork Terrein (Eigen Haard)

Op 14 oktober as gaan wij de (concept) lijst van gesprekspunten doornemen in Huis van de Wijk. En daarna voorleggen aan gemeente en corporaties.

Participatie
Het belangrijkste is dat er nu een totaal overzicht ligt dat wij kunnen gaan bespreken met gemeente en corporaties.
Ander goed nieuws: de opening van een gezamenlijk informatiepunt van gemeente en corporaties.
Met dank aan Eigen Haard die daarvoor een ruimte ter beschikking heeft gesteld.
Spreekuren:
Maandagmiddag: 15:00-17:00 Wijkmanager
Dinsdagmiddag: 13:00-14:00 Eigen Haard en Stadgenoot
Wij gaan zelf ook spreekuur houden. En wel op maandag avond van 18:00 tot 19:30 uur
Adres: Chocolalaland, Spreeuwenpark 2-4.

Nog meer goed nieuws
De deelraad heeft ons een (kleine) subsidie toegekend voor het onderhouden van site en het organiseren van bijeenkomsten.
En de deelraad wil een buurtmeester gaan aanstellen; naast de wijkmanager. Wij willen zo snel mogelijk in overleg over de invulling van die functie. Zie hiervoor.

Foutje bedankt!
Helaas ook slecht nieuws.
Hartje zomer werd het plantsoen bij Vogeldorp ingericht als bouwplaats voor wegwerkzaamheden in het Blauwe Zand.
Vier keer vreemd:
Zonder (het voorgeschreven) overleg.
Op een plantsoentje in een beschermd stads en dorpsgezicht (NB Tuindorp).
Waarom niet in het Blauwe Zand?
En als daar geen plek is, waarom niet op het Draka terrein; dat al drie jaar braak ligt?
Vanuit Vogeldorp is een (krachtig) bezwaarschrift ingediend, dat wij natuurlijk van harte ondersteunen.
Wij houden jullie op de hoogte.

Voortgang afzonderlijke projecten

Woningverbetering

Rochdale: project Zwanenplein en omgeving.
Het proefblokje aan de Rietzangerweg is klaar.
Heel mooi geworden!
Als je er nog niet langs bent geweest; gauw doen.
Rochdale is inmiddels gestart met de vervolgblokken.
Wij gaan in overleg met Rochdale om de evaluatie van het proefblok in bredere kring te bespreken.
Zodat andere projecten daar ook hun voordeel meer kunnen doen.

De Key: project De Punt
De technische onderzoeken zijn afgerond, maar helaas nog niet vrijgegeven voor de bewoners.
De Key is nu bezig met het opstellen van aanpak scenario’s.
Maar door de herhaalde uitlatingen van de directeur van De Key dat er geen/weinig geld is, zijn veel bewoners bang dat het blijft bij grootonderhoud plus.
Op 18 oktober as is er weer vervolgoverleg met de bewoners.

Pluvierplein
Gelukkig heeft de gemeente wel geld voor de aanpak van het pleintje in de Punt.
Vorige week is er een heel leuke bijeenkomst geweest met kinderen uit de buurt over hun ideeën.
Wij zijn benieuwd.

Investeringsmiddelen
Nu er wat meer tempo wordt gemaakt met het maken van plannen voor woningverbetering, is het essentieel dat er voldoende middelen worden gereserveerd om die ook uit te voeren.
Omdat de gemeenteraad en de corporaties alleen maar geïnteresseerd lijken in “bouwen, bouwen, bouwen” is dat allerminst zeker.
Daarom hebben wij onze lobby voor een hogere prioriteit voor de bestaande woningvoorraad met kracht voortgezet.
In de vorige nieuwsbrief deden wij al verslag van het teleurstellende gesprek met wethouder Ivens.
Maar daar gaan wij ons natuurlijk niet bij neerleggen.
Deze zomer zijn wij twee maal in de pen geklommen over de verhuurdersheffing. Zie eerdere mails.
En op 12 september jl. hebben wij de raadscommissie opnieuw toegesproken.
Voor de liefhebbers:
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558719/Raadscommissie%20Wonen%20en%20Bouwen%2011-09-2019 vanaf de 26e minuut.
Uit de reacties merken wij dat onze lobby langzamerhand toch effect begint te krijgen.
AT5 en De balie hebben onze signalen ook opgepakt en een inmiddels een enquête uitgevoerd naar woninggebreken.
Volgens de laatste berichten met meer dan 1000 reacties. Waarvan ook flink wat uit onze buurten.
Maandag 23 september worden de uitkomsten bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Balie
Wij zullen daarbij natuurlijk aanwezig zijn. Oa met Eva Bollen en Carla van den Heuvel die de eerste aanzet voor de enquête hebben gegeven.
In de volgende nieuwsbrief meer.

MdB 22 september 2019