Nieuwsbrief 26 april 2019

Beschikbare middelen
Ons platform is gestart met de vraag: “Waar blijven de plannen voor onze buurten?”
Daar wordt nu aan gewerkt.
Logische vervolgvraag: “Waar blijven de beschikbare middelen om ze uit te voeren?”

Gemeente
Uit de reguliere budgetten zijn al een aantal pleinen en straten aangepakt.
Voor de komende periode staat het Pluvierplein op het programma.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat de gemeente voor dit jaar € 10 mln extra beschikbaar heeft gesteld voor de ontwikkelbuurten.
Dat zijn er inmiddels 32. Dus evenredig verdeeld €300.000 per buurt.
Nadat het budget bekend was gemaakt hebben wij een brief naar de deelraad gestuurd met de vraag of en zo ja hoe de bewoners kunnen meepraten over de besteding.
Daarna is niets meer vernomen: geen ontvangstbevestiging en geen inhoudelijke reactie.
Wij onlangs een rappel gestuurd. Maar ook daar is geen reactie ontvangen
Natuurlijk laten wij het daar niet bij zitten. Wij zullen een 2e rappel sturen.
Op 7 mei organiseert de gemeente een bijeenkomst over participatie.
Wij zijn benieuwd wat wij dan krijgen te horen.

Corporaties

Lopende plannen
Het proefproject van Rochdale aan Rietzangerweg is bijna afgerond.
Het ziet er van buiten heel mooi uit.
Het wachten is nu op de evaluatie en de voorstellen voor het vervolg.
Voor de Punt zijn de aanvullende onderzoeken afgerond. Medio mei volgen de uitslagen en de aanpak scenario’s.
Volgende nieuwsbrief meer.

Nieuwe plannen
Ondertussen is de gemeente in overleg met de corporaties over de vervolgplannen. Men hoopt de plannen tweede helft van juni te kunnen presenteren.
Wij zullen dan kijken of die een beetje sporen met onze wensen zoals beschreven in ons raadsadres en in onze onderhandelingsinzet.

Beschikbare budgetten
Grote vraag bij lopende en nieuwe projecten:
Trekken de corporaties voldoende geld uit voor onderhoud en verbetering?
Door herhaalde uitspraken vanuit corporatie kringen dat de middelen beperkt zijn, is daarover flinke onrust ontstaan
Op 25 april hebben wij gesproken met wethouder Ivens en onze zorgen kenbaar gemaakt.
Wij hebben hem gevraagd om die mee te nemen in het overleg met de corporaties over de nieuwe prestatie afspraken.
Zie verslag van Eva Bollen
“Hierbij ook weer het Zwartboek de Punt op tafel gelegd.
Wettelijke mogelijkheden van de gemeente om coöperaties te dwingen tot onderhoud/renovatie zijn sinds de privatisering beperkt.
Maar de wethouder had wel oren naar het voorstel om coöperaties te laten vastleggen dat ze een toekomstvisie moeten maken voor de verschillende bestaande complexen. Die is er nu namelijk niet. Ze komen pas in actie nadat bewoners de handen ineen slaan en in opstand komen. Wordt vervolgd.
En zo wordt hopelijk de druk bij de corporaties voelbaar, dat ze echt iets moeten gaan doen aan het vele achterstallig onderhoud van hun woningen.”

In juni komen de corporaties met een eerste “bod” voor de prestatieafspraken.
Dan gaan wij checken of wij daarin voldoende “aan bod” komen.

Inspraak/participatie
Op 7 mei as organiseert de gemeente een 2e bijeenkomst over participatie.
Agenda en locatie nog niet bekend.
Naar onze mening wel erg laat.
Op de eerste bijeenkomst van 7 januari hebben zich veel mensen aangemeld.
Vervolgens bleef het lang stil.
Wij hebben stadsdeel voorzitter Erna Berends daarop aangesproken en aangedrongen op tempo.
En voorgesteld om voor de rest van het jaar alvast 4 data in te plannen met 2 thema’s per bijeenkomst.
Vanuit de gemeente worden nu meerdere bijeenkomsten voorbereid.
Dus er is enige beweging.

Openbare ruimte
Op 14 mei organiseert de gemeente een bijeenkomst over de openbare ruimte.
Agenda en locatie volgen.
Wij zullen opnieuw vragen om plannen voor de Meeuwenlaan
Te beginnen met een opknapbeurt van middendeel rondom Dirk van de Broek.
Verder zullen wij vragen om een vervolgbijeenkomst over de vuilophaal.
Naar aanleiding van onze voorjaarsschoonmaak hebben contact gehad met de stedelijke manager vuilophaal met de vraag of er vaker grofvuil kan worden opgehaald.
Dat blijkt bespreekbaar te zijn. Dus daar moeten wij nu snel werk van maken.
Ook kan er nog winst worden behaald door betere aansturing van de vuilprikkers, met meer focus op de plekken waar de overlast het grootste is.
Zoals Zwanenplein en rond scholen en snackbars.
De gemeente speelt met het idee om een buurtmeester aan te stellen.
Wij ondersteunen dat idee van harte.
Mogelijk kan die daarbij een rol vervullen.

Milieu effecten plannen Hamerkwartier
Volgens de huidige plannen zullen in het Hamerkwartier 6700 woningen worden bijgebouwd.
Dat is ruim 3 maal zoveel als er nu zijn.
En zal leiden tot een overeenkomstige stijging van het verkeer.
Met negatieve effecten op woon en leefklimaat.
Congestie, extra geluidoverlast, meer fijnstof en extra barrièrewerking.
Om de milieu effecten in kaart te brengen wordt nu een zgn Milieu Effect Rapportage opgesteld.
https://www.amsterdam.nl/projecten/hamerkwartier/nieuws-hamerkwartier/denkmeeoveronderw/
Wij vinden de onderzoeksopzet rg vaag en abstract.
En zouden graag wat meer focus willen hebben op de thema’s waar de grootste problemen zijn te verwachten.
Zoals het verkeer.
Voor de oplossing van de verkeersproblemen wordt onder andere gedacht aan een 2e ontsluiting richting A10.
Als die niet goed wordt ingepast kan die grote milieu effecten hebben voor andere buurten.
Wij hebben al eerder aangegeven dat elders in de stad( Zuid As, Spaarndammerbuurt en Oostelijk Havengebied) is gekozen voor tunnels.
Wat ons betreft zou dat hier ook moeten worden overwogen.

Toekomstplannen IJpleinbuurt en Sixhavengebied
De bewoners hebben de afgelopen maanden kunnen meedenken en mee tekenen
De gemeente gaat die inbreng verwerken in ontwikkel scenario’s.
Die in mei zullen worden gepresenteerd.
Wij wachten af.

Plek om buurtplannen te bekijken en bespreken
Vanuit de buurt is gevraagd om een plek in de buurt waar geïnteresseerden, de plannen kunnen bekijken en bespreken
Dat is goed opgepakt.
Eigen Haard gaat daarvoor een ruimte beschikbaar stellen aan het Spreeuwenpark.
Binnenkort meer.

MdB 26-04-2019