Nieuwsbrief 26 oktober 2020

Overeenkomst over bouw 1700 woningen in Hamerkwartier
De gemeente heeft op 2 oktober een overeenkomst gesloten met Draka over de bouw van 1700 bijna energie neutrale woningen in het Hamerkwartier. De beoogd koper is Hines, een grote Texaanse ontwikkelaar. En de uitwerking van de plannen vindt plaats door Provast.
Wij hebben met gemengde gevoelens gereageerd op dit persbericht. Mooi dat er langs het IJ nieuwbouw gaat plaatsvinden van 1700 woningen. Maar daarvan zal maar een heel beperkt deel ten goede komen aan bewoners van Vogelbuurt en IJpleinbuurt.
Die wachten op vernieuwing van hun eigen woningen, waarvan een deel in slechte staat. En het wordt tijd daar ook eens tempo mee wordt gemaakt.

Voortgang woningverbetering
Die blijft vooralsnog beperkt tot 2 middelgrote projecten, beide na stevige strijd afgedwongen, en een aantal kleinere projecten.

Rochdale

Zwanenplein en omgeving
In totaal 100 sociale woningen, 50 particuliere woningen en 3 bedrijfsruimtes.
Het project nadert nu voltooiing. Door het project is de woonkwaliteit flink verbeterd.
En heeft de buurt ook een flinke oppepper gekregen.
Niettemin toch een paar kritische kanttekeningen:
Vrijkomende woningen worden door Rochdale tegen marktprijzen in de verkoop gezet.
Met prijzen tot boven de 5 ton. Dus ver buiten bereik van de huidige bewoners.
Bovendien in strijd met de afspraak dat corporaties geen nieuwe complexen meer in de verkoop zullen zetten.

Bij navraag stelt Rochdale dat de afspraak voor verkoop deze woningen al eerder is gemaakt. Dat roept bij ons de vraag op of er nog meer oude afspraken zijn die niet onder de verkoopstop vallen. Als dat er heel veel zijn, stelt de verkoopstop nl weinig voor.
Op die klemmende vraag hebben wij nog geen helder antwoord ontvangen. Die staat daarom met stip op 1 voor ons eerst volgend overleg met de corporaties op 9 november as.

De Key
De Punt 356 huurwoningen; deels sociaal en deels vrijesector huur. Daarnaast ook een paar bedrijfspanden.
Ook zo’n project dat met de nodige strijd is bevochten. Een strijd die begon met een zwartboek van uit de bewoners. En die eind vorig jaar is afgesloten met de principeovereenkomst dat de woningen voor een bedrag van €50 mln. zullen worden opgeknapt.
In vervolg op het principebesluit worden nu concrete plannen gemaakt. Door Corona helaas enigszins vertraagd.
Ook hier toch een heel kritische kanttekening.
Ondanks het feit dat de woningen er slecht aan toe zijn heeft de Key afgelopen juli toch gewoon huurverhoging gevraagd. Acties vanuit de bewonerscommissie om daarvan af te zien zijn niet gehonoreerd. En een aantal bewoners zijn nu een formele bezwaar procedure gestart. Die wij waar mogelijk zullen steunen.

Eigen Haard
Naast de 2 middelgrote projecten van Rochdale en De Key heeft Eigen Haard 5 kleine projecten in voorbereiding in het zuidelijk deel van de Vogelbuurt.

Stadgenoot
Stadgenoot heeft aangekondigd dat ze dit jaar zullen starten met de voorbereidingen van een, wat groter, verbeteringsproject in de Fazantenweg en omgeving.

Kloof oud nieuw
Kijkend naar de getalsverhoudingen blijkt dat het tempo van planvorming voor de nieuwbouw beduidend hoger ligt dan het tempo verbetering oudbouw.
Kijkend naar het kwaliteitsniveau van nieuwbouw en verbetering dan valt op dat de lat bij verbetering een heel stuk lager wordt gelegd. Kennelijk mag het in de oudbouw van de corporaties best een onsje minder.
Met dergelijke verschillen in tempo en kwaliteit gaan wij de kloof tussen oud en nieuw zeker niet dichten. Vandaar onze oproep aan de corporaties om het tempo en het kwaliteitsniveau van woningverbetering en verduurzaming op te voeren.
Bij de behandeling van de principenota zullen wij daar concrete toezeggingen over vragen.

Ombouw van de rotonde naar kruispunt met stoplichten
In de vorige nieuwsbrief hebben wij daar al uitvoerig over bericht.
Alle auto verkeer van en naar het Hamerkwartier moet over die ene kruising.Als er bovenop de huidige 4000 woningen, nog 6700 woningen bijkomen gaat dat tot grote problemen leiden. Wij hebben daar vanaf het begin voor gewaarschuwd. En, zo blijkt, niet voor niets.
Aan het begin van de zomervakantie heeft de gemeente een nota van uitgangspunten in de inspraak gegooid. Waaruit blijkt dat er in totaal 10 asfaltstroken bij gaan komen en dat het verkeer over de Meeuwenlaan met meer dan 50% gaat toenemen.
In de nota geen woord over de negatieve gevolgen daarvan voor het woon en leefklimaat in de Vogelbuurt. En daardoor ook geen voorstellen om daar wat aan te doen.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij laten weten dat wij zowel bezwaar hebben aangetekend tegen de “inspraak” procedure als tegen de inhoud van de plannen.
Gelukkig deelt het stadsdeel onze kritiek. Zij het in wat mildere bewoordingen.
De gemeente werkt nu aan een nota van beantwoording van de ingebrachte bezwaren. Wij verwachten die eind van het jaar.
Inhoudelijk zijn onze verwachtingen niet erg hoog gespannen. De informele contacten met de projectorganisatie verlopen uiterst moeizaam.
Dus zal het waarschijnlijk uitdraaien op een beroep op de gemeenteraad
Om het niet te laten geburen dat het Hamerkwartier wordt ontwikkeld tot een fijne autoluwe wijk en dat wij worden opgescheept met de verkeersoverlast.

Opkappen openbare ruimte De Punt
Hier gelukkig beter nieuws.
Op initiatief van de huurderscommissie De Punt is vorig jaar een schouw gehouden waarbij heel veel tekortkoming zijn vastgesteld. Het heeft even geduurd maar daar gaat nu toch het nodige aan gebeuren. Mede onderdruk van raadsvragen van Hala Naoum Néhmé (VVD).
De verlichting van de tunnel bij het Noorderparkstation wordt verbeterd. Er komen snelheidsremmers op de Adelaarsweg. En het Pluvierplein zal worden verbeterd.
Daarnaast wordt er nog het nodige klein onderhoud uitgevoerd. En zullen de vuilcontainers worden vervangen door nieuwe exemplaren zonder pasje. Dat laatste kan wel nog enige tijd nemen omdat daarvoor op sommige plaatsen kabels en leidingen moeten worden verlegd.

Operatie Dirk
Ook goed nieuws over operatie Dirk.
Vorig jaar hebben wij aan de bel getrokken dat de omgeving van Dirk van de Broek en voetgangers route naar Jumbo dringend toe zijn aan een opknapbeurt.
Wij hebben toen samen met alle betrokken partijen om tafel gezeten om te zien wat daar op korte termijn aan gedaan zou kunnen worden.
En dat is allemaal vastgelegd in plan Operatie Dirk.
Vervolgens heeft het even geduurd, maar er lijkt nu toch wat te gaan gebeuren.
Na verdwijnen van de bouwketen voor het hotel komt er een nieuwe fietsvoetgangersroute naar de Jumbo. En het gebied rond de ingang van Dirk zal worden opgeknapt Oa door verplaatsen van de viskraam en Bloemenstal.

Opknappen kunstwerk de Muur
Over dat kunstwerk zijn de meningen verdeeld.
Maar iedereen is het er over eens dat je zo’n kunstwerk niet zomaar kunt laten verloederen.
NB met een heel groot bord er voor van de gemeente met de op roep “Samen knappen wij de buurt op”.
Dat bord is inmiddels weggehaald. En wij hebben het bericht gekregen dat het kunstwerk binnenkort zal worden opgeknapt.

Plantsoentje Vogeldorp
Vorig jaar is dat plantsoentje, zonder behoorlijk overleg met de buurt, in gebruik genomen als bouwdepot voor werkzaamheden in het Blauwe Zand.
Een heel ondoordachte keuze want:
Midden in beschermd stads en dorpsgezicht.
En vlak voor woningen, waarvan de funderingen zeer kwetsbaar zijn.
Verenigd Vogeldorp heeft daar met alle beschikbare middelen bezwaar tegen gemaakt.
Onlangs zijn de werkzaamheden in het Blauwe Zand afgerond.
Wij hebben toen de gemeente en uitvoerende partijen gevraagd om het project in ieder geval op een nette manier af te ronden.
Met een gebaar naar de buurt, in de vorm van een paar flinke bomen, in het plantsoen. Daar is positief op gereageerd.

Plannen voor langere termijn

Principenota Vogelbuurt en IJplein
Wij wachten nu al twee jaar op een goed doortimmerd lange termijn plan. Dat is er, onlangs diverse voorzetten van onze kant, nog steeds niet. Hopelijk komt dat nu snel.
In afwachting daarvan sijpelen er wel al wat berichten door over de inhoud.
Daarin heel veel mooie toezeggingen. Waar wij natuurlijk blij mee zijn.
Maar wij vragen ons wel af of de gemeente over de middelen beschikt om dat allemaal waar te maken.
Hopelijk gaat de financiële paragraaf daar meer duidelijkheid over geven.

Het overleg met de corporaties loopt gelukkig beter.
Er liggen nu in totaal 8 afspraken:
1. Zo min mogelijk verkoop
2. Meer middeninkomens
3. Gerichtere woningtoewijzing
4. Minder instroom kwetsbare groepen
5. Bouw van sociale huurwoningen in Hamerkwartier door corporaties
6. Voorrang voor bewoners vanuit Vogelbuurt en IJplein buurt
7. Meer grotere woningen
8. Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningen

Goede afspraken, waar wij heel blij mee zijn.
Nu nog de uitwerkingen: in de vorm van een concreet uitvoeringsprogramma.

Investeringsnota Hamerkwartier
In juni heeft de gemeente een presentatie gegeven van de verder uitgewerkte plannen.
Maar allemaal nog erg vaag.
Door bewoners is een groot aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.
En dat hebben wij ook gedaan. Zie site.
Het is nu afwachten wat daarvan overgenomen wordt.

Op dit moment alleen concrete berichten over Draka. Zie hiervoor
Verder circuleren er hardnekkige geruchten het Exclusiva terrein waarschijnlijk als eerste zal worden bebouwd
In de plannen ook een nieuwe school ter vervanging van de Kinderboom.


Kanttekeningen

Wij zien bij het projectteam Hamerkwartier een heel sterke focus op de mooie IJoevers en veel te weinig aandacht voor de verbindingen met de bestaande buurten.
En dan hebben wij het concreet over: de Meeuwenlaan, het Motorplein en de Motorkade. Wij hopen dat daar bij de uitwerking van de plannen meer aandacht voor komst.
En zullen de investeringsnota daarop ook heel kritisch gaan bekijken.

Mobiliteitsnota Noord en Sprong over het IJ
Daarover een heel groot verwijt richting gemeente.
Er is al jaren geleden besloten dat er Noord heel veel woningen bijgebouwd gaan worden.
Maar zonder goed plan voor de bijbehorende infrastructuur!
Onder de titel “Factor 4” hebben wij daar al eerder een heel kritisch rapport over geschreven.
Na lang wachten zit er nu dan toch een heuse mobiliteitsnota Noord aan te komen.
Naar verwachting zal eind november openbaar worden gemaakt.
Wij zijn benieuwd. Want rond onze buurt wordt zoveel bijgebouwd dat de verkeersdruk sterk gaat toenemen. En dat ingrijpende maatregelen nodig zullen zijn.

Wat betreft de verbindingen over het IJ was het wachten op het advies van de commissie D’Hooghe.
Dat is in de zomer gepubliceerd.
Wij kunnen daar maar niet enthousiast van worden.
Goed dat er nu overeenstemming lijkt te zijn tussen gemeente en Rijk.
Maar:
Dit zijn plannen die nog heel lang gaan duren, mede omdat er nog niets is geregeld over de financiën.
En dus geen soelaas bieden voor de korte termijn.

Pontverbindingen
Voor de korte termijn zullen wij het dus moeten hebben van de ponten.
Daar is wel het nodige over te melden.
Er wordt nu druk gewerkt aan het verbeteren van het IJpleinveer.
Er komt een rechte oversteek naar de overzijde
De capaciteit wordt flink vergoot door dat daar ook 2 pontfuiken komen.
Verder wil men de frequentie verhogen van 1 maal per 10 minuten naar 1 maal per 4 minuten.
Over de vaartijden in de avond hebben wij nog niets gehoord.

De pontfuiken aan onze kant zijn inmiddels aangepast.
De werkzaamheden aan de zuidelijke pontfuiken zullen rond deze tijd worden “gegund”.
Dat geldt ook voor de fietsbrug over het NH kanaal.

Sixhaven
De gemeente heeft in 2018 besloten het gebied te herontwikkelen.
Met daarin een fors bouwprogramma en mogelijk ook sloop van delen van de IJpleinbuurt
De bewoners hebben daar stevig actie tegen gevoerd.
Uiteindelijk is er in samenspraak met de buurt ook een groen scenario uitwerkt.
Besluitvorming daarover is uitgesteld tot najaar 2020.
Maar dat zou best wel eens later kunnen worden.

In de tussentijd hebben de bewoners een onderzoek laten uitvoeren naar cultuur historische waarde van het gebied. Plan Koolhaas.
Die studie heeft er uiteindelijk toe geleid dat stadsdeel en de centrale stad hebben besloten om het gebied voor te dragen tot aanwijzing tot beschermd stadsgezicht
De procedure daarvoor is ingang gezet, maar neemt nog wel even.

Metrostation Sixhaven
Ook daar wordt nog verder op gestudeerd.
De studie zou eind 2020 worden afgerond.
Maar het blijft tot nu toe opvallend stil.

Lange termijn 2

Terwijl de uitvoering van de huidige lange termijn plannen langzaam maar zeker op gang komt.
Is de centrale stad al weer bezig met plannen voor de nog langere termijn.
En heeft de gemeente aan 2 bureaus opdracht gegeven om een verkennende studie te maken van de Noordelijke IJoevers.
In die nota een hele reeks van oude en nieuwe verdichtingsplannen.
Waaronder Sixhaven, IJpleinbuurt, Albemarle en Oranjewerf.
Opnieuw dus een nota over ons, zonder ons.

Wij hebben daar protest tegen aangetekend. En stadsdeel en centrale stad gevraagd om een bijeenkomst te beleggen waarin de bewoners kunnen meepraten.
In volgende nieuwsbrief hopelijk meer.

MdB 26 okt 2020