Nieuwsbrief 29 mei 2021

Hoorzitting Red Amsterdam Noord
De gemeente heeft besloten om in Noord 60.000 woningen bij te bouwen.
Helaas zonder goede plannen voor, langdurig verwaarloosd, bestaand Noord.

Ondertussen leidt de omvangrijke nieuwbouw tot steeds meer problemen.
In vorm van extra verkeer, aantasting groen, verdwijnen van rust.
Wanneer bewoners daarover aan de bel trekken krijgen zij daarvoor zelden gehoor.

Voor veel organisaties in Noord is de maat nu vol en dat geldt ook voor ons.
Daarom hebben wij  samen met anderen “Red Amsterdam Noord” opgericht.
Met als inzet bestaand Noord hoger op de politieke agenda te krijgen.

Ons initiatief heeft grote bijval gekregen.
En wordt inmiddels ondersteund door 15 bewonersorganisaties in Noord.
Plus meer dan 1300 individuele bewoners.

Vorige maand heeft Red Amsterdam Noord  een manifest aangeboden aan de burgemeester.
En as maandag 31 mei organiseert Red Amsterdam Noord een hoorzitting in De Balie.
Met als doel:
Alle problemen nog een keer goed op een rij te zetten.
En daarover in debat te gaan met de gemeenteraad.

Vrijwel alle politieke partijen hebben hun medewerking toegezegd.
Dus dit beloofd een heel belangrijke bijeenkomst te worden.
De hoorzitting vindt plaats van 19:30 tot 21:30 uur en wordt live gestreamd.

Meer weten?

Op de hoorzitting natuurlijk ook aandacht voor onze eigen buurten,

De lange termijn plannen
Voor dit voorjaar had de gemeente drie belangrijke lange termijn plannen aangekondigd:
• De Investeringsnota Hamerkwartier
• Het Mobiliteitsplan Noord
• De principenota Vogelbuurt en IJpleinbuurt
De eerste 2 zijn gepubliceerd, maar de laatste nog steeds niet!
NB Meer dan drie jaar na aanwijzing tot ontwikkelbuurten.
Op de hoorzitting zullen wij hierover opnieuw aan de bel trekken.

Hieronder onder onze eerste reactie de nota’s die wel zijn gepubliceerd.
En dat zijn heel dikke nota’s
De investeringsnota plus bijlage alleen al 3034 pagina’s.
Zodra wij alle stukken helemaal hebben “doorgeploegd” komen wij met een uitgebreidere reactie.
Mocht je “mee willen ploegen”, laat dat dan even weten.

De investeringsnota

De gemeente koerst op een geleidelijke transformatie van werkgebied naar een hoog stedelijk woon-werkgebied.
Met een fors woningbouwprogramma van meer dan 6000 woningen, in maar liefst 39 torens.
Voorstanders van binnenstedelijk bouwen in heel hoge torens zullen hier ongetwijfeld heel enthousiast van worden.
Bij ons in de omringende buurten is het enthousiasme minder groot.
Daar zien velen dit plan als een verdere aantasting van de kernkwaliteiten van Noord: nl rust en groen.

Belangrijkste wijzigingen  tov van de projectnota

De Java brug is al eerder geschrapt en in plaats daarvan komt nu een brug van Azartplein naar de Johan van Hasseltweg.
De Johan van Hasselt weg zelf zal ingrijpend worden aangepakt. Om meer capaciteit te creëren voor hoogwaardig openbaar vervoer, fiets en auto.
In de bijlagen van de investeringsnota een schets.

Het Zamenhofgebied, naast Albemarle, wordt voorlopig niet herontwikkeld.
De creatieve bedrijven kunnen daar voorlopig blijven.

In de investeringsnota wordt nu ook duidelijk aangegeven waar de aangekondigde “echte hoogbouw” gaat komen.
In totaal 3 stuks, rondom de ponthaven, waarvan de hoogste 130 meter.
Lees: formaat Rembrandttoren.

Ongewijzigd

Op andere punten zijn de plannen vrijwel ongewijzigd.

Helaas ook de punten waarop vanuit de buurt veel kritiek is geleverd.

Zoals de plannen voor de ombouw van de rotonde tot asfaltvlakte.

Zie vorige nieuwsbrieven.

Hoofdbezwaar tegen de investeringsnota
Met de nieuwbouw plannen wordt tempo gemaakt.
Maar voor onze ontwikkelbuurten zijn wij  steeds niet verder dan een vage concept principenota zonder zicht op uitvoering.
Bij onze buren in de Van der Pekbuurt gaat het overigens net zo.
Daar wordt in hoog tempo nieuwbouw gerealiseerd
Maar wordt de renovatie oudbouw jaren uitgesteld en “slim” versoberd.
Onze buren gaan zich daar absoluut niet bij neerleggen
En hebben de kwestie inmiddels aangekaart bij de geschillencommissie kaderafspraken.

Vanuit onze eigen buurt hebben wij in februari een brief geschreven aan de wethouder met de oproep om, tegelijk met de plannen voor Hamerkwartier, met uitgewerkte plannen voor de Vogelbuurt te komen.
Wij hebben die nog steeds niet gezien.
Dat wordt dus een van de belangrijkste vragen op de hoorzitting.

Kritiek de op de plannen zelf
De plannen zelf zijn heel sterk georiënteerd op de IJoevers.
De aanhechting van de omringende buurten komt helaas erg bekaaid van af:
• In de nota wordt gesteld dat het eigendom van de bebouwing langs de Meeuwenlaan erg is  versnipperd en daarom voorlopig wordt aangepakt (te lastig)

• Ook de aanpak van het Motorplein, het schakelstuk tussen oud en nieuw, wordt naar achteren geschoven(zelfde reden).

• Bij het Motorkanaal alleen aandacht voor de Oostzijde (Hamerkwartier)
Aan de westzijde (IJpleinbuurt) een bizarre plangrens diagonaal door de gevelwand van project Koolhaas/Christiaanse.

• Ook weinig aandacht voor de verblijfkwaliteit van de Meeuwenlaan
Daar gaat het verkeer flink toenemen.
En wordt het nog gevaarlijker om over te steken.

• Wat betreft de rotonde geen woord over het toegezegde overleg met de buurt over minder asfalt. De voorbereidingen gaan gewoon verder zonder noemenswaardige aanpassingen.

• Gelukkig lig er nu wel een Milieu Effect Rapportage. Daaruit blijkt dat de toename van het auto verkeer tot forse extra geluidsoverlast gaat in de bestaande buurten. In de investeringsnota geen maatregelen om daar wat aan te doen

• Bij de investeringsnota ook een Hoogbouw Effect Rapportage. Maar daarin minimale aandacht voor het uitzicht van uit de Vogelbuurt.
NB Op de 38 torens die zullen worden bijgebouwd.
Waaronder een aantal half of helemaal in de zichtlijnen.

Bestaande bedrijvigheid
Ook heel weinig interesse voor zittende bedrijvigheid in Hamerkwartier
Waaronder de bedrijven die zich hebben weten te handhaven.
En al die leuke creatieve bedrijfjes die de laatste jaren zijn ingestroomd.
Bedrijven die door deze plannen in grote aantallen zullen worden verdreven.
Zonder enige plan waar die bedrijven dan naar toe kunnen.

Gelukkig wordt voorlopig afgezien van herontwikkeling van het Zamenhofgebied.
Dus die creatieve bedrijven kunnen nog even blijven.

Maar helaas worden plannen voor de sloop van de bedrijfsbebouwing langs Noordgevel van de Johan van Hasseltweg gewoon doorgezet.
Daar zitten op dit moment meer dan 100 kleine bedrijfjes.
Geen idee waar die naar toe moeten en kunnen.

Belangrijkste pluspunten voor Vogelbuurt en Ijpleinbuurt

In de investeringsnota zijn natuurlijk ook pluspunten aan te wijzen.
Hieronder de belangrijkste;

Doorstroom van uit Vogelbuurt

Met de gemeente en corporaties is afgesproken dat bewoners van Vogelbuurt, die daar niet passend wonen, kunnen doorstromen naar het Hamerkwartier.
Met behoud van oude huur.
Wij dringen wel aan op concretisering van deze toezegging.
Want dit soort afspraken is eerder gemaakt.
Oa Spaarndammerbuurt en Houthaven.
En daar is toen maar bitter weinig van terecht gekomen.

Voorzieningen niveau
De Vogelbuurt en IJpleinbuurt gaan zeker mee profiteren van nieuwe voorzieningen in Hamerkwartier.
Het is wel zaak om er voor te zorgen dat bewoners van uit de Vogelbuurt zich daar ook thuis kunnen voelen.

Dan de participatie
Daar kunnen wij heel kort over zijn.
De plannen maker gaan gewoon verder op de oude voet.
“Ophalen” en vervolgens niet aangeven wat daarmee gedaan wordt.

Vorig jaar rond deze tijd was er weer zo’n bijeenkomst, waarop wij mochten meepraten.
Met de mogelijkheid om ook nog schriftelijk re reageren.
Dat is allemaal gebeurd.
Maar in het hele pakket van stukken hebben wij geen nota van beantwoording aangetroffen.

Uit de aanbiedingsbrief bij de investeringsnota blijkt dat men in juli opnieuw zo’n bijeenkomst wil organiseren.
Wij gaan de wethouder participatie nu vragen om in te grijpen.
En deze bijeenkomst uit te stellen tot er een behoorlijke nota van beantwoording ligt.
Dat geeft de wethouder ontwikkelbuurten ook wat meer tijd om met verder uitgewerkte plannen voor de Vogelbuurt te komen.
Zodat de plannen voor oud en nieuw in samenhang kunnen worden besproken.

Eerste reactie op concept Mobiliteitsplan Noord

Voorgeschiedenis

De stad wil Noord in totaal 60.000 woningen bij bouwen.
Dat gaat natuurlijk tot een grote vervoersgroei leiden.
In eerste instantie heeft de gemeente zich beperkt tot plannen voor de verbindingen over het IJ.
Nu eindelijk ook een plan voor de verbindingen binnen Noord en met de regionale netwerken boven het IJ.
Wat ons betreft veel te laat.
De realisatie van al die projecten gaat veel tijd vergen.
En wat er aan korte termijn maatregelen wordt aangekondigd is veel te beperkt om die tijd te overbruggen.

Sprong over het IJ
De korte termijn maatregelen zijn/worden nu uitgevoerd
Waaronder de verbetering van het IJpleinveer

Maar de lange termijn oplossingen schuiven steeds verder naar achter

Er ligt nu een advies Commissie d’Hooghe.
Maar daarin geen raming van de kosten.
Om een idee te geven de Javabrug was begroot op 200 mln.
Als wij alle genereuze plannen van de d’Hooghe bijlkaar optellen komen wij uit op minimaal 1,1 mrd.

Mobiliteitsplan Noord
In het mobiliteitsplan wordt erkend dat alle nieuwbouw tot grote verkeersproblemen gaat leiden.
Daarvoor worden 3 pakketten van maatregelen gepresenteerd
Tot 2030
pakket 1: “Noodzakelijk” 56,8 mln. plus PM waarvan slechts  9 mln. gedekt
Pakket 2 “Sterk gewenst” 106 mln. waarvan 40 gedekt via Grexen en SMF

Na 2030
Pakket 3: 260 mln.

Opgeteld: 422 mln. +PM, waarvan slechts 49 mln. gedekt.

Conclusie
Na de plannen voor de sprong over het IJ ligt er nu eindelijk ook een mobiliteitsplan voor Noord zelf.
Maar helaas schieten de beschikbare middelen zwaar tekort.
Het resultaat laat zich raden:
Dit wordt uitstel/afstel op grote schaal.
Waardoor de knelpunten in snel tempo zullen toenemen.

Wat te doen?.
Helaas zal bijsturen van de bouwplannen heel lastig worden.

Wat dan wel?
Geen nieuwe ondoordachte verdichtingen zoals voorgesteld in de nieuwe omgevingsvisie 2050.
Meer middelen; bijvoorbeeld via een opslag op de verdichtingsplannen.
En als laatste heel strakke selectie van projecten.

Wij dringen aan om hiervoor zo snel mogelijk een werkgroep in te stellen.

MdB 29-05-2021