LANGZAAM MAAR ZEKER…

Sinds de vorige nieuwsbrief is veel gebeurd.
In deze brief een overzicht.
Voorafgaand daaraan een korte terugblik.
Wij zijn 3 jaar geleden op gericht met als inzet:
“Het verbeteren van woon en leefomstandigheden in onze, langdurig verwaarloosde, buurten”.
En als concrete vraag: Aan de IJoevers verschijnt het ene na het andere nieuwbouw complex.
Waar blijven de plannen voor onze buurten, direct daarachter?

De gemeente heeft daarop toegezegd dat die plannen er “uiterlijk april 2019” zouden liggen.
Resultaat: die plannen zijn nog steeds niet af.

Bij oprichting van ons platform wisten wij natuurlijk dat dit lange harde strijd zou worden. En dat blijkt.
Maar wij houden vol. En boeken daarbij langzaam maar zeker kleine en grote resultaten.
Hieronder een opsomming.
Te beginnen met de concrete resultaten op korte termijn.
En daarna de plannen voor de lange termijn.

Woningverbetering

De zwaar bevochten verbetering Zwanenplein eo door Rochdale nadert nu afronding.
Met de bekende problemen bij de oplevering.
Maar zoals het er nu uitziet is het toch heel mooi geworden.
En zie je weer goed waarom onze buurten destijds zijn aangewezen tot beschermd stadsgezicht.

De voorbereidingen voor het eerstvolgende grote verbeteringsproject, van de woningen in De Punt, beginnen ook op te schieten.
Na een hele reeks van bouwkundige onderzoeken heeft De Key een concept projectplan en een concept sociaal plan opgesteld.
Het projectplan is goed gevallen.
Maar de huurdersvereniging is nog niet tevreden over het sociaal plan.
Met als belangrijkste tekortkoming: het ontbreken van toezeggingen voor bewoners die nu veel te krap wonen.

Vervolgprojecten
Wij hebben nu gesprekken met afzonderlijke corporaties over de vervolgprojecten.
Met als belangrijkste vragen:
Wat zit er allemaal in de pijplijn? Waar moet nog een tandje worden bijgestoken?
Wij hopen over niet al te lange tijd een kaart te kunnen presenteren waarop precies is te zien wat er allemaal in voorbereiding is.

Woonomgeving
Op dit moment zijn er 2 projecten in uitvoering
In De Punt krijgt het Pluvierplein nu een kleine opknapbeurt, in afwachting van het grotere werk na afronding van de renovatie van de woningen.

Langs het motorkanaal onlangs is gestart met de aanleg van de door ons gevraagde fiets en voetgangersverbinding.
Daarmee kun je nu zonder gevaar van eigen leven over een stoep naar Jumbo.
En het ziet nu allemaal een stuk beter uit.
Daarmee is doel 1 van operatie Dirk bereikt. Wij hopen binnenkort meer te kunnen melden over de verplaatsing van de viskraam en de bloemenkraam.

In vervolg op de schouw zal de komende maanden zal ook de Adelaarsweg worden aangepakt.
Oa door aanleg van betere drempels.
Met oog op de vele kinderen die daar oversteken naar het Noorderpark.

Tijdelijk gebruik Drakaterrein

Het Drakaterrein langs het IJ ligt al meer dan zes jaar ongebruikt.
Dat is natuurlijk zonde voor zo’n prachtige plek.
Wij hebben de afgelopen tijd onderhandeld met oude en nieuwe eigenaar over een tijdelijke invulling met een moestuin.
Daarover lijkt nu overeenstemming te zijn bereikt.
Met de kanttekening dat die nog moet worden vastgelegd in een gebruiksovereenkomst.

Lange termijn plannen Hamerkwartier

Het is nu wachten op de lang toegezegde investeringsnota.
Vorig jaar juni heeft de gemeente er al een eerste presentatie gegeven.
Binnenkort volgen de definitieve plannen.
Wij hebben die al even mogen inzien.
Wij zien geen ingrijpende veranderingen ten opzichte van voorgaande plannen.
De belangrijkste wijziging is dat het gebied ten Oosten van de Johan van Hasseltweg voorlopig niet zal worden aangepakt.
En daar zijn wij heel blij mee, want daar zitten heel veel kleine en creatieve bedrijven die dus kunnen blijven.

Dan de plannen voor de rest van het Hamerkwartier
Iedere keer als wij nieuwe versies krijgen voorgelegd schrikken wij weer van de enorme hoeveelheid woningen die wordt toegevoegd.
Te samen 6700 waarvan het merendeel in torens.
In totaal 45 stuks.
• 7 van 30m
• 25 van 45 meter
• 10 van 60 meter
• 3 van 100/135 meter
In de afbeeldingen in Vogelvlucht lijkt het allemaal wel mee te vallen.
Maar een bezoekje aan de Zwaluwstraat en Sijsjesstraat laat zien hoe de wijk verandert door 1 groot gebouw
Het Holliday Express Hotel.
Daarvan gaan er dus nog velen volgen.

Rotonde
Door de enorme hoeveel woningen die erbij komen gaat ook de verkeersdruk flink toenemen.
Helaas moet vrijwel alle auto verkeer over de rotonde.
In vorige nieuwsbrieven hebben wij uitgebreid gerapporteerd over de gemeentelijke verkeersplannen.
• 10 asfaltstroken er bij
• Extra verkeersdruk op de toch al gevaarlijke Meeuwenlaan
• En veel xetra geluidsoverlast

Wij hebben daarover aan de bel getrokken bij de gemeenteraad.
En daar gelukkig ook gehoor gevonden.
In de raadsbehandeling heeft wethouder Van Doorninck (GL) toegezegd dat zij zal kijken wat er mogelijk is en dat daar nader overleg zal plaatsvinden met de buurt.
Die gesprekken lopen nu.
De sfeer en toon van die gesprekken zijn goed.
Maar er blijven wel grote inhoudelijke verschillen.
Wij hebben een alternatief plan gepresenteerd .
Waarmee de doorstroming en veiligheid flink kan worden verbeterd.
En ons beschermd stadsgezicht en bijbehorende groenstructuur niet wordt aangetast.

Helaas zien wij gemeentelijke kant tot nu toe nog niet veel beweging.
Het blijft daar bij wat kleine aanpassinkjes, waaronder 1 asfaltstrook minder.
Binnenkort hebben wij weer vervolgoverleg
Zoals de gesprekken nu verlopen sluiten wij niet uit wij dat wij opnieuw bij de Raad aan de bel zullen moeten trekken.
Voor meer details zie onze “terugblik op het gevoerde overleg”.
In volgende nieuwsbrief meer.

Stop: time out
Helaas zijn wij niet de enige buurt in Noord met problemen.
In de structuurvisie en de uitwerking daarvan Koers 2025 heeft de gemeente besloten om in Noord heel veel woningen te gaan bijbouwen.
Maar:
Zonder de gevolgen daarvan goed in kaart te brengen. (aantasting groen, meer verkeer, meer druk van bezoekers)
Zonder de bewoners van Noord daar goed bij te betrekken.
En zonder goed plan voor bestaand Noord. Waaronder dus ook onze buurt.

Naarmate de nieuwbouwplannen vorderen begint dat nu overal te schuren.
Met voor de hand liggende conflicten over groen (Vliegenbos, volkstuinen, Noorderpark, Elzenhagen Zuid)
Toename verkeer. (oa rotonde)
Toenemende bezoekersdruk: hotels, festivals, etc.

Na een hele reeks van dergelijke conflicten hebben wij met bewonersgroepen uit heel Noord een manifest opgesteld met als titel:
Stop: time out
“Niet verder met nieuwbouw tot er ook een goed plan ligt voor bestaand Noord”.

Wij hebben dit manifest op 30 maart aan mevrouw Halsema overhandigd.
Met de aankondiging dat wij op 25 mei een hoorzitting gaan organiseren.
Waarin wij de raad gaan vragen hoe het toch zo ver heeft kunnen komen.
En vooral wat de Raad denkt te gaan doen om dat recht te zetten in de komende bestuursperiode.

Ons signaal is luid en duidelijk overgekomen.
En de Burgemeester heeft daarop gereageerd met 2 toezeggingen:
Ik kom een middag naar Noord om te horen wat er allemaal speelt.
Ik zal de raad het manifest toesturen en wijzen op de hoorzitting van 25 mei.
Meer weten:

In de volgende nieuwsbrief meer over de voorbereiding van de hoorzitting.

MdB
31 maart 2021