Nieuwsbrief 4 juni 2020

Meedoen toekomstplannen Hamerkwartier

Het projectteam Hamerkwartier heeft “alle betrokkenen in de omgeving van het Hamerkwartier” onlangs uitgenodigd om te reageren op de toekomstplannen.
Dat kan van 2 tm 12 juni.

Hieronder onze reactie in vraagvorm
Vanwege de late beschikbaarheid van de informatie moest dat snel gebeuren.
En was er geen tijd voor contact met de achterban.
Maar dat kan alsnog.
Via de mail: info@bewonersplatformvogelbuurtijplein.nl
En tm 12 juni elke avond van 17:00 tm 18:30 uur telefonisch op 06 53304220
Maarten de Boer

Eerste indruk
Mooie wervende plannen.
Maar helaas geen enkele info op schrift.
Mede daardoor heel veel vragen:
– De aanwijzing tot versnellingslocatie dateert al uit 2014
Vraag 1: Waarom duurt het allemaal zo lang?

– Wat is er nieuw?
Uit de filmpjes wordt niet duidelijk wat er hetzelfde is gebleven (projectnota 2018)
Vraag 2: Wat er is aangepast en waarom?

– Verdichting in deze omvang gaat tot heel veel extra verkeer leiden.
De vraag of zoveel extra verkeer wel op acceptabele wijze kan worden verwerkt is al vanaf begin gesteld. Onderweg meerdere malen herhaald.
Maar nog steeds niet afdoende beantwoord.
Vraag 3: Waar blijven de verkeer- en milieustudies waaruit blijkt dat het (verantwoord) kan?
Vraag 4: Als het niet verantwoord kan, moeten dan de plannen niet omlaag worden bijgesteld?

– Plannen zijn heel sterk gefocust op de (relatief eenvoudige) IJzijde
De Noordzijde blijft onderbelicht .
Vanuit de Vogelbuurt is dat de zuidelijke gevelwand van de Meeuwenlaan.
Dus onderdeel van de aanhechting van oud en nieuw.
Vraag 5: waarom zo weinig aandacht?

– Wij missen so wie so een visie op de aansluiting van oud en nieuw.
Vogelbuurt: De Meeuwenlaan wordt heel drukke verkeersader en grote barrière
IJpleinbuurt: er ontbreken plannen voor de barrière Motorkanaal
Motorplein: wij zien dat als hart van oud en nieuw. De gemeente als een plantsoentje.
Vraag 6: waar is de visie op de aansluitingen?

Vraag 7: waar blijven de toegezegde principenota voor Vogelbuurt en IJplein buurt en waar blijft de visie Meeuwenlaan (van Al Ponte tot IJskoud)?
Vraag 8: waarom worden die niet in samenhang met plannen Hamerkwartier in procedure gebracht?

– De samenstelling van het woningbouw programma is prima!
Wij zijn ook blij met de herhaalde toezegging dat daarin ruimte komt voor doorstromers uit de Vogelbuurt.
Maar dat moet wel een keer goed geregeld worden.
Want dat vereist Raadsbesluiten.
Vraag 9: Wanneer gaat dat gebeuren?

– Prima dat er zoveel mogelijk bedrijfsruimte wordt gehandhaafd.
Maar onbegrijpelijk waarom dan wordt gedacht aan het slopen van de goedkope bedrijfsruimtes langs de Johan van Hasseltweg.
Vraag 10:
Wij zijn nog niemand tegengekomen die dit wil. Waar komt dit onzalige idee toch vandaan?

De praktijk tot nu toe

Hamerkwartier is al in 2014 aangewezen tot versnellingslocatie.
Wij hebben nog niet veel versnellingen gezien.
Eigenlijk maar 2 projecten.

North Orleans:
Mooi project van 120 studio’s.
Aangekondigd als studentenhuisvesting.
Maar dat zijn wel heel gefortuneerde studenten geworden.
Die in staat zijn om €1275 aan kale huur plus €300 aan servicekosten op te brengen.

Vraag 11:
Welke garanties zijn er dat zich dit niet herhaald?

Hotel:
Hoewel Amsterdam al geruime tijd een hotelstop heeft.
Is er toch zonder inspraak een enorm hotel bijgekomen.
Met 438 kamers.
Binnenkort opgeleverd.

Het probleem met de hotelstop is dat veel bestemmingsplannen nog gewoon hotels toestaan
En dat gemeente geen middelen heeft om die plannen tegen te houden.
Zo ook hier!
Grote delen van het gebied hebben bestemming gemengd 2.
En dat laat hotels toe.
Vraag 12: Wanneer wordt het bestemmingsplan aangepast?

Citaat filmpje stedenbouw:
“Wij zorgen er voor dat tijdens deze lange bouwperiode de openbare ruimte niet alleen veilig maar ook aantrekkelijk is.
Tijdens de bouw van het Hotel was het noch veilig noch aantrekkelijk.
Als je dit toezegt moet er ook iemand komen die dat concreet gaat regelen en bewaken.
Waaronder de toezegging dat tegelijk met oplevering van het hotel ook een goede fiets en voetgangersroute naar Jumbo zal worden geopend.
Dus vraag 13 : komt er naast alle planologen nog iemand die de uitvoering gaat regelen?

Braakliggende terreinen

Door transformatie zijn gebouwen en terreinen vrijgekomen.
Die worden nu deels tijdelijk ingevuld.
Daar is het gebeid veel aantrekkelijker geworden.
Maar heel merkwaardig dat een aantal plekken braak blijven liggen.

Draka is al in 2014 vertrokken.
De gebouwen hebben tijdelijke invulling gekregen.
Maar het opslagterrein langs het IJ ligt daar nog steeds ongebruikt.
Vraag 14:
Waarom wordt er geen werk gemaakt van het verzoek van het bewonersplatform om daar een tijdelijke invulling voor te zoeken?

Op de hoek van zesde Vogelstraat en Zamenhofstraat ligt een kavel braak die zonder problemen op korte termijn bebouwd kan worden.
Vraag 15: Waarom worden daar geen plannen voor gemaakt?

Verloederde gebiedsdelen
In afwachting van lange termijn plannen is dringend behoefte aan een korte termijn opknapbeurt voor verloederde delen.
Zoals het gebied rond Dirk.

Vraag 16:
Waarom wordt er geen melding gemaakt van de voorstellen vanuit de buurt om daar wat aan te doen? (Operatie Dirk)

Vraag 17:
Komt daar nog een reactie op?

Plannen voor de lange termijn

De gemeente heeft al in 2014 laten weten dat men sterk wil verdichten.
Maar heeft nog steeds niet duidelijk weten te maken wat daarvan de verkeerskundige gevolgen zijn.
En wat de gevolgen zijn voor het woon en leefklimaat in de omringende buurten.

Vraag 18:
Waar blijven:
De verkeerstudies
De MER
De MKBA Oostelijke ontsluiting

Ons Bewonersplatform heeft samen met de huurdersvereniging Van der Pekbuurt een mobiliteitsplan Oud Noord gemaakt.
Waarin een hele reeks van suggesties.

Vraag 19:
Komt daar nog een antwoord op?

Autobezit en autoverkeer
In het filmpje wordt gesproken over 2900 inpandige parkeerplekken

Vraag 20:
Hoeveel zijn het er nu?

Alle verkeer van en naar Hamerkwartier moet over de kruising Johan van Hasseltweg/ Meeuwenlaan.
Nu nog rotonde.
Gemeente wil daar een kruising met stoplichten van maken.
Vraag 21:
Is het slim om nu de kruising aan te pakken terwijl elders wordt gestudeerd op een HOV verbinding en of sluiten van de fietsring?

Volgens de gepresenteerde ontwerpverkenningen zouden er maar liefst 10/11 asfaltstroken bijkomen.
Vraag 22:
Gaat de gemeente nog steeds uit van 10/11 stroken er bij?

Vraag 23:
Kan dat zonder dat er op flinke schaal gekapt wordt op Meeuwenplein en Meeuwenlaan?

Vraag 24:
Wat worden verkeersintensiteit op de Meeuwenlaan
Kan die nog overgestoken worden?

Vraag 25:
Binnen het Hamerkwartier wordt de snelheid gemaximeerd op 30 km/h.
Wat zijn plannen voor Meeuwenlaan.
Blijft dat 50?

Parkeergarage aan de rand
In oorspronkelijke plannen was er niets geregeld voor bezoekers parkeren.
Goed dat daar nu een plan voor ligt.
Maar de locatie daarvan is heel kritisch.
Moet dicht bij publieksvoorzieningen
Maar aanvoer mag geen overlast opleveren in de aangrenzende buurten
Dus niet over de Meeuwenlaan.

Vraag 26:
Waar is die parkeergarage gedacht?

Winkelapparaat

In de plannen niets over het winkelapparaat.
En zijn nu 2 supers: Jumbo en Dirk.
Beide in het centrum van het gebied.
In de plannen niets over de toekomst daarvan.

Vraag 27:
Ons platform heeft gevraagd om het Motorplein te herontwikkelen tot stedelijk plein met publieksfuncties waaronder de buurt supers.
Wat is de reactie daarop?

Gebouw Koolhaas/Christiaanse
Heeft zeker kwaliteiten, maar ook heel grote gebreken:
Donkere ongure ruimtes.
Blinde muren etc.
Het project team Hamerkwartier tekent een heel rare plangrens dwars door het complex.
En schrapt Dirk.

Vraag 28:
Ons platform heeft gevraagd om met de VVE (oa Brooklands en Ymere) en bureau Koolhaas te bespreken wat te doen.
Wordt dat verzoek nog opgepakt?

Bouwplannen
Eigen Haard is de enige corporatie met een (heel grote) ontwikkelpositie.
Met belangrijke bestaande functies:
In het filmpje woningbouw zou informatie worden verstrekt.
Wij hebben niets aangetroffen.

Vraag 29:
Wat zijn de plannen?
Welke functies blijven?
wat wordt bijgebouwd?

Exclusiva
In het filmpje wordt aangekondigd dat het Exclusiva terrein waarschijnlijk als eerste wordt ontwikkeld.

Roept een heleboel vragen op.

Vraag 30:
Klopt het dat daarin een nieuwbouwplan voor De Kinderboom wordt opgenomen?

Vraag 31:
Wordt er een goede voetgangers en fietsroute gecreëerd van uit de Vogelbuurt?

Vraag 32:
Wat gaat er gebeuren met de huidige locatie?

Hoogbouw
In de plannen voor Hamerkwartier staan 45 torens ingetekend.
Een aantal op heel rare plekken.
Niet afgestemd op de zicht assen van de (beschermde) Vogelbuurt.
En 5 stuks langs de Meeuwenlaan.
Waar bewoners van de Vogelbuurt nu juist geen storen willen.

Vraag 33:
Waar blijft de toegezegde hoogbouw effect rapportage?

Instrumentarium

Bestemmingsplan
Het huidige plan dateert uit 2013 en is volledig achterhaald.

Vraag 34:
Waar blijft het nieuwe plan, waarmee ontwikkelingen gestuurd kunnen worden?

Anterieure overeenkomsten
Als het bestemmingsplan niet heel duidelijk is kan er met particuliere ontwikkelaars van alles afgesproken worden zonder toetsingskader

Vraag 35
En welke garanties zijn er dat het publieke belang voldoende wordt meegewogen?
En hier geen onderonsjes plaatsvinden?

Kostenverhaal
Voor de plannen moeten aanzienlijke extra kosten gemaakt buiten het plangebied
Waaronder aanpassingen infrastructuur.
Wij zijn heel benieuwd naar een overzicht
Vraag 36:
Wanneer komt dat?

MdB 4 juni 2020