Voorjaarsschoonmaak 23 maart
Tijdens de landelijke opschoon dag zijn wij met een klein ploegje de buurt doorgetrokken om het zwerfvuil op te halen; begeleid door ons eigen “dweilorkest”.
In totaal heeft de actie heeft 20 zakken zwerfvuil opgeleverd.
Na afloop hebben wij kort besproken wat er kan worden gedaan om het zwerfvuil te verminderen.
Suggesties:
Wekelijks grofvuil ophalen, net als elders in de stad!
Gerichter zwerfvuil prikken; oa rond scholen en snackbars.
Afschaffen pasjessysteem (gaat al gebeuren!)
Etc, etc
Wij gaan binnenkort een bijeenkomst organiseren om met de gemeente te bespreken wat te doen.
Datum volgt.

Bijeenkomst over de toekomst van onze buurten 21 maart
Oktober vorig jaar hebben de gemeente en corporaties toegezegd dat ze, in overleg met de bewoners, een plan zouden opstellen voor de aanpak van onze buurten.
Dat plan in april klaar moeten zijn.
Helaas hebben wij tot nu toe nog geen letter op papier gezien.
Ook de inspraak wil niet erg vlotten.
Op 7 januari heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd waarop bewoners mochten aangeven over welke thema’s ze wilde meepraten.
Daar hebben velen op gereageerd. Maar daarna is het opnieuw stil geworden.

Omdat wij niet willen blijven afwachten hebben wij op 21 maart zelf een bijeenkomst georganiseerd om te bespreken wat wij willen met onze buurten.
Ondanks de lage opkomst (voetbalinterland en inspraakmoeheid) was dat een prima bijeenkomst.
Wij zijn eerst bijgepraat over de vernieuwing in de Van der Pekbuurt. Waar ze al wat verder zijn.
Daarna over de lopende projecten in onze eigen buurt.
Aan het einde hebben wij nogmaals onze eigen wensen doorgenomen.
Die hebben wij daarna doorgestuurd naar de gemeente met het verzoek om daarover een gesprek te beleggen.
Wij hebben nog geen ontvangstbevestiging gekregen. En er is ook nog geen datum geprikt.
Wij wachten af.

Extra geld
Onlangs heeft de Gemeenteraad €10 mln extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van de ontwikkelbuurten.
Dat zijn er nu 32 en dan is €10mln niet erg veel. Het is dus zaak om die middelen heel gericht in te zetten.
De verdeling is een verantwoordelijkheid van de stadsdelen. Daarom hebben wij de bestuurscommissie een brief gestuurd met de vraag hoe de bewoners daarbij worden betrokken.
Wij wachten af.

Voortgang lopende projecten
Na de grote renovaties van de jaren 80 vorige eeuw is er weinig tot niets meer gedaan aan de woningen in onze buurten.
Dat begint nu (heel langzaam) te veranderen.

Rochdale
Onder zware druk vanuit de bewoners is Rochdale gestart met een groot onderhoud/verbeteringsproject voor in totaal 148 woningen rondom Zwanenplein.
Helaas viel de aanbesteding tegen en werd asbest aangetroffen op plaatsen waar dat niet werd verwacht.
Daarop is besloten eerst een proefproject uit te voeren aan de Rietzangerweg.
Dat is nu bijna klaar.
Van buitenaf ziet het er allemaal al veel beter uit.
Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de kwaliteit binnenshuis.
En vooral naar het vervolg.
In de volgende nieuwsbrief meer.

De Punt
Onder druk van de bewoners (zwartboek De Punt) is De Key gestart met de voorbereidingen voor een onderhouds- en verbeteringsplan.
Omdat de kwaliteit van de woningen nog slechter was dan gedacht zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd.
Binnenkort komt De Key met de uitkomsten en gaat De Key ook een aantal aanpak scenario’s presenteren.
Bij de bewoners is flinke onrust ontstaan door herhaalde uitlatingen van de directeur van De Key dat de verwachtingen moeten worden getemperd vanwege de beperkte investeringsmiddelen.
Daarop heeft de huurderscommissie een brief geschreven aan De Key dat er niet alleen maar (groot) onderhoudsscenario’s moeten worden opgesteld. Maar ook scenario’s voor hoog niveau renovatie en verduurzaming. Zodat er ook echt wat te kiezen valt.
In mei zal blijken wat daarop het antwoord is.

Vogeldorp
In Vogeldorp is al langere tijd onvrede over de wijze waarop De Key zich opstelt tegenover huurders en kopers.
In het bijzonder over onderhoud/verbetering en woningtoewijzing en vooral de toewijzing van vrijkomende woningen aan starters met tijdelijke contracten.
Die onvrede is zo hoog opgelopen dat huurders en kopers gezamenlijk naar de rechter zijn gestapt.
Dat heeft geholpen. De Key toegezegd dat hierover opnieuw zal worden overlegd en dat wensen huurders en kopers daarin zwaar zullen meewegen.
Wij houden jullie op de hoogte

En verder?????
Wij zijn nu ruim een half jaar bezig.
In die tijd hebben wij een aantal heel reële wensen geformuleerd.
Kort samengevat:
Fatsoenlijk onderhoud van alle woningen
Ingrijpende verbetering/verduurzaming van de slechtste woningen
En een rem op de toewijzing van kwetsbare groepen, omdat die in onze buurten al oververtegenwoordigd zijn.

Helaas moeten wij constateren dat gemeente en corporaties van alles beloven.
Maar pas onder zware druk in beweging komen (zwartboek, dreiging met een gang naar de rechter)
Zie ook de gang van zaken lopende projecten.

Wij wijten dat deels aan geld; oa door de verhuurdersheffing.
Maar bovenal aan onvoldoende prioriteit bij gemeente en corporaties.
Die alle prioriteit bij nieuwbouw leggen en de bestaande bouw lijken te vergeten.
Wij vinden dat onacceptabel:
Onze huurders (met veelal lage inkomens) betalen flinke huren en hoge energielasten en krijgen daar niet voor terug waar zijn recht op hebben (moreel en wettelijk).

Wij gaan de komende maanden opnieuw in gesprek met gemeente en corporaties voor een hogere prioriteit voor bestaande bouw.
Vast te leggen in concrete taakstellingen in de nieuwe prestatieafspraken; aantallen en investeringsniveaus.
Wij hopen op constructief gesprekken.
Maar mochten die niet tot concrete resultaten leiden, dan zullen wij niet aarzelen om de gemeente en corporaties formeel in gebreke te stellen wegens nalatigheid.
Op dezelfde wijze waarop Urgenda dat heeft gedaan bij het klimaatbeleid.

MdB
9 april 2019