DE BOMEN EN HET BOS

Heb je problemen om te overzien wat er allemaal speelt bij ons in de buurt?
Troost je; je bent niet alleen!
Wij hebben ook de grootste moeite om bij te houden wat er allemaal op ons afkomt.
En eerlijk gezegd vragen wij ons af of de gemeente zelf wel alles “op een rijtje heeft”.

Het goede nieuws: van de meeste “visies” komt in de praktijk maar weinig terecht.
Maar dat is wel verraderlijk.
Want tussen die veelheid van visies, die je met een korrel zout mag nemen, zitten ook plannen die wel degelijk worden doorgezet.
Voorbeeld: Hotel Holliday Express Inn North Riverside
Met 536 kamers het grootste van Noord Europa
Het blijft dus opletten geblazen!

Omgekeerd zijn er ook alledaagse problemen die maar niet worden opgepakt.
Waaronder zoiets simpels als het verplaatsen van een viskraam naar een minder gevaarlijke plek.
Daarbij is het vooral opletten of datgene wat wordt toegezegd ook echt wordt uitgevoerd.

In deze nieuwsbrief een poging tot overzicht.

Het grotere plaatje 1

Business as usual:
De gemeente gaat in hoog tempo verder met de voorgenomen verdichting langs de IJoevers.
En de toegezegde vernieuwing en verduurzaming van de tuindorpen daarachter komt heel moeizaam van de grond.
Snel geteld komen wij tot 15 nieuwbouwprojecten langs de IJoevers en maar 3 verbeteringsprojecten in de buurten daar achter.
Dus: hoe zo “ongedeelde stad”?

Grotere plaatje 2

De verdichtingsplannen voor Sixhaven zijn (voorlopig?) afgeblazen.
Maar in de Omgevingsvisie 2050 worden alweer nieuwe verdichtingen aangekondigd
Waaronder 2 direct in onze buurt: Oranjewerf en Gemboterrein en (in een later stadium) Albemarle.

Daardoor zal de verkeersdruk en de druk op het groen nog verder toenemen.
Maar daar lezen wij juist heel weinig over.
Gewoon “indikken en niet zeuren”
NB Inspraak tot 3 maart as.

Mobiliteitsplan Noord
Er komt nu eindelijk een mobiliteitsplan voor heel Noord.
Maar de publicatie daarvan is opnieuw uitgesteld.
Als wij goed zijn geïnformeerd zit daar in ieder geval een nieuw plan in, voor de “Johan van Hasseltzone”.
Want daar loopt het verkeer helemaal vast.

Sprong over het IJ

Van de met veel publiciteit aangekondigde grote “sprong over het IJ” nog weinig nieuws
Het blijft voorlopig beperkt tot aanpassingen van de pontverbindingen.
Het belangrijkste voor onze buurt is de aanpassing van het IJpleinveer
Aan onze kant zijn de aanlegsteigers al aangepast.
Aan de overkant is daarmee een begin gemaakt.
Met de aanpassing van het IJveer komt er ook een extra fietsbrug over het NH kanaal.
Met kap van boom 7.

Investeringsnota Hamerkwartier

De plannen voor Hamerkwartier zijn nu verder uitgewerkt tot een zgn investeringsnota
Wij hebben al een eerste presentatie gehad
Daarin veel van hetzelfde
Maar ook een aantal belangrijke aanpassingen.

Bedrijvigheid
Het gebied ten Oosten van de Johan van Hasseltweg wordt voorlopig niet aangepakt.
Vanwege de milieu hinder.
Wij zijn daar blij mee; maar om heel andere redenen.
Daar zitten heel veel kleine en creatieve bedrijven die wij niet graag zien vertrekken.

Elders in het Hamerkwartier worden nu al op grote schaal (tijdelijke) contracten opgezegd.
Ten behoeve van de aangekondigde nieuwbouw.
Dat kunnen wij begrijpen..
Maar wij vinden wel dat er veel meer moet worden gedaan om bedrijven die willen blijven een alternatief te bieden.
Door de transformatie komen er voortdurend gebouwen en terreinen vrij.
Die op dit moment in te veel gevallen onbenut blijven.
Wij vinden dat de gemeente die plekken actief moet inventariseren.
En moet kijken of die geschikt zijn (of geschikt is te maken) voor bedrijven die plaats moeten maken voor nieuwbouw.

Urgente vraag vanuit onze eigen buurt.
De Voedselbank in de Vogelbuurt zit heel krap behuisd.
Waardoor bezoekers buiten in de kou, regen en wind op hun beurt moeten wachten.
Wij vinden dat niet kunnen.
En hebben aan het project team Hamerkwartier gevraagd om zsm met een (tijdelijke) oplossing te komen

Moestuin Drakaterrein
Draka terrein direct langs de IJoevers ligt al jaren braak.
Afgesloten door Nato prikkeldraad.
Wij hebben meerdere malen gevraagd om een tijdelijke invulling.
Toen die uitbleef hebben wij samen met 4 groene organisaties uit de buurt zelf een plan gemaakt
Voor een heel grote moestuin.
Wij hebben dat besproken met de gemeente en de ontwikkelaar.
Die hebben in principe positief gereageerd.
Het is nu aan eigenaar Draka om daar ook mee in te stemmen.
Hopelijk op korte termijn meer.

Woningbouwprogramma

Wij blijven positief over het (ongewijzigde) woningbouw programma met een verdeling 30-40-30. (sociaal, middensegment en koop).
Wij blijven blij met de afspraak dat bewoners uit de Vogelbuurt, die daar niet passend wonen, kunnen doorschuiven naar Hamerkwartier.
Maar die afspraak is nog vaag.
Voor de Spaarndammerbuurt zijn destijds vergelijkbare afspraken gemaakt (voor doorstroming naar de Houthaven).
Maar daar is bar weinig van terecht gekomen.
Dus wij dringen aan op snelle concretisering van de afspraken.

Hoogbouw
In de projectnota werd al aangegeven dat er 45 (ranke) torens bij zouden komen:
• 7 van 30m
• 26 van 45 meter
• 13 van 60 meter
Wij blijven daar heel kritisch over
Voor zover wij weten is er geen enkele wijk in Adam en zelfs Nederland waar zo’n woud van torens wordt bijgebouwd.
Inmiddels is er 1 (hotel) toren verschenen van 45 meter hoog.
Die is noch rank en noch mooi.
En hoeft wat ons betreft niet behouden te blijven.

Hoogste toren van Amsterdam?
Bij het lezen van de projectnota hebben wij over het hoofd gezien dat de gemeente nog ging zoeken naar ruimte voor een aantal buitencategorie torens .
Dat blijken er 3 te zijn geworden; van respectievelijk 80-100-140m hoog.
Ter referentie:
De Rembrandtoren is 135m (ex antenne).

Wij worden hier helemaal niet blij van.
En begrijpen de ratio ook niet.
Boven de 30/40 meter wordt hoogbouw heel duur.
En ruimtelijk ook heel inefficiënt omdat rond zulke hoge torens heel veel ruimte vrij moet worden gehouden.
Wij zien deze torens toch vooral als een stedenbouwkundig speeltje, met een heel stevig prijskaartje.

Torens langs de Meeuwenlaan
In de projectnota waren 5 torens langs de Meeuwenlaan ingetekend.
3 van 30 meter en 2 van 60 meter.
Dat leidt tot een heel onevenwichtig straatbeeld.
Met aan de ene kant de lage bebouwing met de karakteristieke tuintjes
En aan de andere kant hoogbouw die daar niet op is afgestemd.

In de investeringsnota wordt nu voorgesteld om die 5 torens wat terug te leggen
Wij vinden dat volstrekt onvoldoende.
Wij dringen er op aan dat er alsnog een stedenbouwkundige visie wordt gemaakt voor de Meeuwenlaan als geheel inclusief de (beide) straatwanden.

Noordstrook
Wij zien dat de gemeente zich volledig concentreert op de grote (en relatief gemakkelijke) kavels langs het (mooie) IJ.
Maar de Noordstrook langs de Meeuwenlaan komt er tot nu toe heel bekaaid vanaf.
De gemeente zegt zich niet te herkennen in deze kritiek.
Wij hebben daarop een heel kort antwoord.
Kijk naar de eigen kaart met projecten .
Die spreekt voor zich zelf.

Winkelapparaat
Volgens de plannen moet Dirk verhuizen.
Maar daarvoor blijkt nog steeds geen vervangende plek te zijn geregeld.
Uitsluitend een zoekgebied.
De Jumbo Foodmarkt gaat ook weg.
In de plaats daarvan komt er een kleine buurtsuper terug.
Wij begrijpen daar niets van.
Dit komt neer op een verschraling van het winkelaanbod; daar waar je juist een verruiming zou verwachten.
Blijven op de huidige locatie lijkt ons veruit de beste (en goedkoopste) oplossing.
Wij hebben daarom gevraagd om tekst en uitleg.

Onderwijs
Voor jongeren (uit achterstandsbuurten) is onderwijs de belangrijkste ontsnappingsroute uit armoede.
Wij hechten er groot belang aan dat ook de huisvesting goed is geregeld.
Niet alleen voor de scholen maar ook voor en naschoolse voorzieningen.
Tot nu weten wij niet veel meer dan dat de Kinderboom gaat verhuizen naar de Exclusiva kavel
Wij hebben gevraagd om een overzicht alle onderwijs plannen.

Gezondheidscentrum
Op de plek van Wondr komt straks een gezondheidscentrum
Dat lijkt ons prima
Maar wij zijn wel beducht dat er in de Vogelbuurt gaten gaan vallen.
En willen zsm in gesprek met de corporaties, over de invulling van vrijkomende winkel en bedrijfsruimte in de Vogelbuurt.

.
Rotonde
In vorige nieuwsbrieven hebben wij uitgebreid bericht over de plannen van de gemeente om de rotonde om te bouwen tot kruispunt met stoplichten en maar liefst 10/11 asfalstroken er bij en 50% meer verkeer over de Meeuwenlaan
Wij hebben daartegen bezwaar gemaakt bij de gemeenteraad en daarvoor ook gehoor gevonden.
Daarbij is afgesproken dat gemeente samen met bewoners gaat “kijken wat mogelijk is”.
Daar worden nu afspraken over gemaakt
Binnenkort meer
Mocht je mee willen denken; laat dat zo snel mogelijk even weten

Principe nota Vogelbuurt en IJpleinbuurt

Onze buurten kampen met grote sociale en fysieke achterstanden.

Ter indicatie:

28% van de inwoners heeft minimum inkomen of minder

25% van de woningen heeft het laagste energielabel (G)

Vanwege die achterstanden zijn onze buurten in 2017 aangewezen tot zgn “ontwikkelbuurten”.

Tot nu toe heeft dat nog niet veel opgeleverd.

Na heel lang praten ligt er nu eindelijk een zgn principe nota, met heel  veel goede voornemens,  maar nauwelijks perspectief op uitvoering.

Die nota is vervolgens ook nog eens heel slordig en incompleet in procedure gebracht:

• Zonder risico verkenning

• Met een minimale financiële paragraaf

• Zonder bijlagen

Wij vinden dat niet kunnen.

Wij hebben de verantwoordelijke wethouder Laurens Ivens en directeur Wonen Max van Engen een brief geschreven waarin wij ze oproepen om alsnog met een behoorlijk uitvoeringsplan te komen.

En dat plan tegelijk met de investeringsnota Hamerkwartier aan de Raad voor te leggen.

Bij die brief een overzicht van zaken die wij graag met spoed zien geregeld.

Zie hieronder

Nalopers uit 2020

Zaken die zijn blijven liggen:
• Gebaar richting Vogeldorp, voor 1,5 jaar overlast door bouwdepot Blauwe Zand
• Operatie Dirk: antwoord op voorstellen uit de buurt voor een opknapbeurt voor Motorplein en omgeving (oa verplaatsing Vis en bloemenkraam, betere voetgangersroute naar Jumbo)
• Aanpak Adelaarsweg??????
Voor wij verder gaan praten over nieuwe acties willen wij deze zaken als eerste afgehandeld zien.

Programma 2021

Wonen

Wij hebben inmiddels 8 (6) afspraken gemaakt met corporaties.

• Zo min mogelijk woningen verkopen

Wij willen die afspraak aangescherpt zien.
Wij zien dat de corporaties toch nog veel woningen verkopen op grond van “oude afspraken”.
Waaronder grote en verbeterde sociale woningen.
Woningen die wij juist willen behouden.
Verder willen wij een volledige stop op verkoop van woningen die nog moeten worden verbeterd en verduurzaamd.
Omdat verbetering van gemengde complexen heel lastig  blijkt.

• Meer woningen voor middeninkomens

Wij willen die afspraak ook aangescherpt zien:
Want wij zien teveel woningen doorschuiven naar vrije sector huur
Middensegment is < € 1021,37. • Gerichte toewijzing en minder instroom kwetsbare groepen Deze afspraak moet zsm geconcretiseerd worden. Wij willen vooraf geïnformeerd worden over vrijkomende woningen en hoe die via woningnet worden aangeboden. In overleg met wijkbeheerders, wijkagent en andere wijkprofessionals. • Bewoners met voorrang doorstromen naar Hamerkwartier Wij willen dat deze afspraak wordt bekrachtigd met een Raadsbesluit. En wordt meegenomen in de gesprekken over (anterieure) overeenkomsten met ontwikkelaars. Bij ons is al 1 project gerealiseerd zonder goed afspraken (North Orleans). En dat willen wij niet nogmaals meemaken. • In IJplein/Vogelbuurt worden grotere sociale woningen toegevoegd Onze eerste eis is dat geen grote sociale woningen worden verkocht of overgeheveld naar de vrije sector huur. Zie 1 en 2. Bij renovatie is samenvoegen bespreekbaar. • Verbeteren van de kwaliteit van de woningen Die is bij ons heel laag 25% laagste Label (= label G) Wij willen gewoon concrete programma’s zien per corporatie; voor het komend jaar en de drie jaren daarna. Met daarin prioriteit voor de verbetering en verduurzaming van woningen met labels G en F. (conform motie gemeenteraad) Sociale vernieuwing • Fysieke vernieuwing is een uitstekend moment om met bewoners in gesprek te gaan over sociale problematiek. Eerste project: Vernieuwing De Punt kan worden gebruikt om daar goede afspraken over te maken. • Project “Armen ineen” moet worden uitgevoerd Maar met reëlere ambities Schuldenvrij binnen 1 jaar is absurd Het is al heel veel als je iedereen die dat wil in een hulpverleningstraject hebt En daarmee aan de slag gaat Openbare ruimte Drie acties uit 2020 • Aanpak Pluvierplein • Visie Meeuwenlaan • Adelaarsweg??? Acties voor 2021 • Visie Johan van Hasseltweg/Johan van Hasselt zone (in nauw overleg met Van der Pekbuurt) • Aangepaste NvU Rotonde • Verbeteren onderhoud openbare ruimte 2 maal per jaar buurtschouw Met bewoners/bedrijven en uitvoerende instanties Scholen Wij zien onderwijs als een van de belangrijkste ontsnappingsroutes uit de armoede Helaas zijn de onderwijsplannen voor onze buurten heel vaag. Het enige wat wij nu weten is dat de kinderboom gaat verhuizen naar Hamerkwartier Met Kinderboom willen wij overleg over de nieuwbouw en de route daarheen over de Meeuwenlaan Wij willen met de schoolbesturen in overleg wat er kan worden gedaan in vervolg op “klassen”. Plannen Noorderpark Terwijl de plannen voor Vogelbuurt en IJpleinbuurt maar moeizaam van de grond komen  trekt de stad maar liefst € 6,1 mln. uit voor de volgende ronde vernieuwing Noorderpark. Dat betreft het middendeel, tussen de Nieuwe Leeuwarderweg en het NH kanaal. Een beetje rommelig gebied, in het verder behoorlijk aangeharkte Noorderpark. Dat roept bij velen de vraag op: waarom niet lekker zo laten? En dat geld investeren in de omringende ontwikkelbuurten. Op 10 februari een online bijeenkomst waar je kunt laten horen wat jij er van vind. MdB 9 febr. 2021