Nieuwsbrief 27 januari 2020

 

Renovatie Zwanenplein en omgeving

 

De renovatie van de woningen rond Zwanenplein schiet goed op en het resultaat mag er zijn!

Maar zo’n renovatie hakt er wel flink in.

Iedereen die wel eens heeft verbouwd weet, weet hoeveel stress dat geeft.

Bewoners, corporatie en aannemer hebben inmiddels tussentijds geëvalueerd.

Heel belangrijk om knelpunten te signaleren en onderweg op te lossen.

Ook heel nuttig voor vervolgprojecten zoals De Punt.

Binnenkort gaan wij een of meer uitwisselingsbijeenkomsten organiseren.

 

Grofvuil Zwanenplein

Veel bewoners grijpen de renovatie aan om zelf ook aan de slag te gaan.

Dat lijdt tot veel grofvuil.

Bij andere renovatie projecten zijn/worden vooraf afspraken gemaakt over plaatsing van (gesloten) grofvuil containers en extra schoonmaak.

Dat is hier (nog) niet gebeurd.

Daardoor liggen er regelmatig grote afvalhopen op het plein.

Wij hebben het Stadsdeel en Rochdale een brandbrief gestuurd met het verzoek om met spoed afspraken te maken.

Die zijn inmiddels toegezegd.

Wij blijven er bovenop zitten dat die ook echt worden uitgevoerd.

In de volgende nieuwsbrief meer.

 

Operatie Dirk

Het gebied rondom Dirk en Jumbo vormt de verbindende schakel tussen de Vogelbuurt, de IJpleinbuurt en het Hamerkwartier.

En dat gebied ziet er op dit moment niet uit.

In december hebben wij een bijeenkomst georganiseerd met bewoners en eigenaren om te kijken wat daar op korte termijn aan gedaan kan worden.

Dat heeft een reeks van ideeën en voorstellen opgeleverd.

Stedenbouwkundig bureau Urhahn heeft die allemaal verwerkt tot een (concept)plan.

https://www.bewonersplatformvogelbuurtijplein.nl/documenten/

Op 11 februari as organiseren wij een bijeenkomst in De Meeuw van 20:00 tot 21:30 om het plan te bespreken.

Daarna gaan wij het plan plus de reacties aanbieden aan het stadsdeel met het verzoek om het estafette stokje over te nemen.

 

De Punt

Half december hebben wij gemeld dat De Key, onder stevige druk vanuit de buurt, heeft besloten om een aanzienlijk bedrag te reserveren voor de vernieuwing van De Punt.

Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee en dat hebben wij De Key ook laten weten.

Komende jaar worden de plannen verder uitgewerkt

Daar is inmiddels een begin mee gemaakt.

 

Schouw openbare ruimte De Punt

Ook de straten en pleinen in de Punt zijn langdurig verwaarloosd en dringend toe aan een opknapbeurt.

Op 30 november heeft de bewonerscommissie een schouw georganiseerd, samen met gemeente en De Key.

Daarna heeft de commissie alle gebreken nog een keer vastgelegd in een (foto) boekje.

Dat zal op 7 februari as zal worden overhandigd aan Saskia Groenewoud lid van het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel.

 

Bouwdepot langs de Meeuwenlaan

Het bezwaarschrift van Verenigd Vogeldorp tegen de inrichting van bouwdepot op het plantsoen langs de Meeuwenlaan.

Verenigd Vogelbuurt gaat in beroep.

Wij als platform laten het er ook niet bij zitten.

De komende jaren zullen nog veel meer projecten in de openbare ruimte plaatsvinden.

Wij hebben geen behoefte aan aannemers die zich niet aan elementaire regels houden.

Wij gaan de gemeente daarom een brief schrijven waarin wij vragen om dergelijke aannemers uit te sluiten van deelname aan nieuwe aanbestedingen.

 

 

 

Sixhaven

Afgelopen jaar zijn 2 scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van het gebied rond de Sixhaven:

Een hoogstedelijke invulling.

Of een groene scheg.

De gemeente heeft de beslissing daarover uitgesteld.

En het is nog niet bekend wanneer hier over knopen worden doorgehakt.

 

Tijdelijke invulling bouwterrein Noord Zuidlijn

Op verzoek van de bewoners heeft de gemeente het oude bouwterrein van Noord Zuidlijn beschikbaar gesteld voor tijdelijke (groene) initiatieven.

Dat heeft geleid tot het project Buurthaven.

Daarvoor zijn vanuit de buurt allerlei ideeën aangedragen.

Een deel daarvan is al uitgevoerd.

En het begint er heel aantrekkelijk uit te zien!

Donderdag 30 januari een inloopbijeenkomst in De Ceuvel over het vervolg.

https://buurthaven.amsterdam/

 

Sail 2020

Van 12 tm 16 augustus organiseert de gemeente de 10e editie van Sail.

Die gaat zoals gebruikelijk weer veel bezoekers brengen.

https://www.sail.nl/algemeen/nieuwsupdate-december/

Binnenkort organiseert de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst.

 

Verkeersplannen Oud Noord

Wanner je alle bouwplannen rondom Oud Noord bij elkaar optelt kom je uit op een verviervoudiging van het aantal woningen.

Met daar bovenop nog een flinke toename van bezoekers.

Dat gaat natuurlijk enorme verkeersproblemen opleveren:

  • Op en rond de ponten
  • Op de Johan van Hasselt As (wegvakken en kruisingen).
  • En heel veel sluipverkeer dwars door onze (tuin)dorpen.

Helaas lijkt de gemeente hier weinig aandacht voor te hebben.

Daarom hebben wij samen met de Bewonerscommissie Van der Pekbuurt een (concept)mobiliteitsplan opgesteld.

Waarin wij alle problemen in kaart hebben gebracht en ook een aantal mogelijke oplossingen hebben opgenomen.

Die gaan wij binnenkort in een gezamenlijke vergadering doornemen.

Datum volgt snel.

 

Rotonde Meeuwenlaan

Terwijl er nog helemaal geen mobiliteitsplan ligt wil de gemeente alvast de rotonde Meeuwenlaan gaan aanpakken.

Daar zijn wij voor!

Want de huidige rotonde functioneert slecht en is bovendien gevaarlijk.

Helaas lijken de plannen van de gemeente nergens naar!

Volgens de meegezonden “ontwerpverkenning” gaat het aantal opstelvakken en rijstroken toenemen, van 10 nu naar 21 straks.

Dus meer dan verdubbelen.

Dat levert een horror asfaltvlakte op van het formaat Zeeburgereiland.

Midden in een beschermd stads en dorpsgezicht.

Dat wil natuurlijk niemand.

Bovendien lost zo’n uitbreiding niets op

Omdat de belangrijkste aanvoerroute via de Johan van Hasseltweg en de Noordermarktknoop nu al vol zit.

Wij hebben de gemeente daarom gevraagd om de plannen opnieuw te bekijken.

 

Versterking platform

Voor het komend jaar zit er nog van alles aan te komen:

  • Vervolgplannen Vogelbuurt (oa Principenota en uitwerking van afspraken met corporaties)
  • Openbare ruimte (plannen Rotonde, inrichting Meeuwenlaan, vervolg operatie Dirk)
  • Verkeer (Sprong over het IJ en mobiliteitsplan Oud Noord)
  • Uitwerking plannen Hamerkwartier (oa milieueffectrapportage, investeringsnota)
  • Uitwerking plannen Sixhaven ( besluit over de scenario’s)

Allemaal plannen die onze buurten flink gaan veranderen.

Wij hebben dringend behoefte aan bewoners die mee willen helpen.

Om er voor te zorgen dat de wensen vanuit de buurt daarin op een goede manier worden meegenomen.

Mocht je tijd en zin hebben om mee te doen, stuur ons een mailtje.

Ook hulp bij kleine klussen is zeer welkom.

 

 

 

MdB

27-01-2020