Verkeer

De Noordelijke IJoevers transformeren stapsgewijs van bedrijfsterrein naar gemengde woon werk gebieden. Door die transformatie komen er enkele tienduizenden woningen bij. In het Hamerkwartier alleen al 6700.

Daardoor zal de verkeersdruk sterk toenemen; vooral op de Johan van Hasseltweg, de Meeuwenlaan en de rotonde. Gevolgen: barrièrewerking (Meeuwenlaan), aantasting van de luchtkwaliteit en geluidshinder.

Van alle kanten is aangedrongen op een goed mobiliteitsplan met bijbehorende milieu effectrapportage. De gemeente heeft dat toegezegd, maar wil vooruitlopend daarop al beginnen met aanpassing van de rotonde. Wij gaan ons daar tegen verzetten.

Wij zijn van mening dat de leefbaarheid uitgangspunt moet zijn. En dat de mobiliteitsplannen daar op moeten worden aangepast.

Wij stellen voor om te beginnen met een goed plan voor de Meeuwenlaan. Om te voorkomen dat die een onneembare barrière wordt tussen oud en nieuw. Wij hebben daar suggesties voor gedaan; die willen wij graag met de gemeente gaan uitwerken.