Nieuwsbrief 3

Waar blijft het plan voor de Vogelbuurt?
Op 7 januari jl. hebben wij een goede bijeenkomst gehad met gemeente en corporaties over de toekomst van de buurt en de wijze waarop de bewoners daarbij betrokken kunnen worden.
Na afloop heeft de gemeente een nuttige mail gestuurd met aanvullende informatie en adressen. Afgelopen week is daar een mooi buurtinformatieboekje op gevolgd.
Over het verslag van de buurtbijeenkomst zijn wij helaas minder enthousiast.
Daarin wordt opnieuw heel veel toegezegd, maar heel weinig concreet gemaakt.
Ondertussen horen wij dat er wel verder wordt gesproken met de corporaties: voor de derde achtereenvolgende maal zonder ons!
Een heel merkwaardige uitkomst van een goede bijeenkomt over betere samenwerking. Hopelijk komt er alsnog een uitnodiging.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij al aangekondigd dat wij daar niet op gaan zitten wachten, maar alvast zelf aan de slag gaan op 2 hoofdthema’s:
– Woningverbetering/verduurzaming plus sociaal plan
– Verkeersproblematiek en inrichting openbare ruimte (waaronder de Meeuwenlaan)

Thema bijeenkomst Woningverbetering en sociaal plan
Donderdag 21 maart van 19:30 tot 21:30 uur in De Meeuw
Na de grote renovaties en nieuwbouwprojecten van eind jaren tachtig, staan wij opnieuw voor een heel grote operatie.
De komende tien tot twintig jaar zal het overgrote deel van onze woningen ingrijpend moeten worden verbeterd en verduurzaamd.
Dat zal iedereen raken en ook van grote invloed zijn op het functioneren van onze buurten. Daarom is het zaak om ons daar goed op voor te bereiden en onze wensen tijdig kenbaar te maken aan gemeente en corporaties.
Het eerste deel van de bijeenkomst is vooral informatief.
Wij beginnen met de vraag: hoe gaat het eigenlijk bij de buren?
De vernieuwing Van der Pekbuurt is al veel verder onderweg. Daar kunnen wij het nodige van leren. Voorman Bart Stuart komt vertellen hoe dat is verlopen en wat er allemaal nog op stapel staat.
In onze eigen buurten zijn drie verbeteringsprojecten in voorbereiding/uitvoering. Ook daar kunnen wij het nodige van leren. Vanuit elk van de projecten zal een van de bewoners verslag doen van voorbereiding en uitvoering.
Daarmee hopen wij genoeg informatie te hebben verzameld om te bespreken wat onze inzet gaat worden in de vervolggesprekken met gemeente en corporaties.
Een belangrijke vraag daarbij zal zijn: hoe wij kunnen mee profiteren van het woningbouw programma in het Hamerkwartier?
Kortom meer dan genoeg om te bespreken!
Natuurlijk zullen wij gemeente en corporaties uitnodigen om aanwezig te zijn.

Achterstallig onderhoud en kleine beurt
Ook als er meer tempo wordt gemaakt gaat de vernieuwing lang nemen. Daarom zullen er ook plannen moeten komen voor de korte termijn. Te beginnen met een inhaalactie achterstallig onderhoud en mogelijk een kleine beurt voor complexen die voorlopig nog niet aan de beurt zijn.
Helaas hebben wij geen goed beeld van wat er allemaal speelt.
Voor de Vogelbuurt Noord (De Punt) heeft de huurdervereniging een zwartboek gemaakt (met ondersteuning vanuit de SP). Maar verder tasten wij een beetje in het duister.
Daarom: als er grote problemen zijn die niet (goed) worden verholpen; laat dan wat van je horen. Dan gaan wij samen met !Woon kijken wat wij kunnen doen.

Cursus VVE Herinnering
12 en 21 februari organiseert stichting !Woon cursussen over de werking van VVE’s
Er zijn nog plekken beschikbaar. Aanmelden via de site: https://www.wooninfo.nl/
De meeste complexen in onze buurt zijn tegenwoordig gemengd koop/huur. En worden bestuurd door de vereniging van eigenaren. Voor de gemeenschappelijke delen heeft die het formeel voor het zeggen. Dus het is goed te weten hoe dat allemaal werkt. Zowel voor eigenaren als voor huurders.
Uit de dagelijkse praktijk komen flink wat klachten. Vanuit de huurders dat hun corporatie onvoldoende vooroverleg heeft en niet goed terugkoppelt.
Vanuit de kopers dat zij letterlijk en figuurlijk worden overstemd door de corporatie met de meerderheid van de lidmaatschapsrechten.
Met veel en belangrijke besluiten in het vooruitzicht is het zaak om dat te gaan verbeteren.

Hamerkwartier
Terwijl de gesprekken over onze buurten maar moeizaam van de grond komen, wordt in het Hamerkwartier al intensief met eigenaren en ontwikkelaars overlegd.
Met als doel om de uitkomsten vast te leggen in zgn anterieure overeenkomsten.
Door de onzekerheid over de “Sprong over het IJ” zullen die overeenkomsten nog wel even op zich laten wachten.
Tijd genoeg om nog eens beter naar de verkeersplannen te kijken.
Volgens de huidige plannen zullen er op termijn 6700 woningen bijkomen met overeenkomstige toename van het verkeer.
Er zal heel wat moeten gebeuren om dat in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat onze buurten ook nog leefbaar blijven!
De gemeente wil alvast beginnen met het aanpassen van de rotonde Meeuwenlaan.
Door de vertraging van de plannen is daar helemaal geen reden toe.
Daarom eerst een goed mobiliteitsplan, inclusief de effecten voor milieu en leefklimaat. Dan pas concrete projecten.
Wij gaan binnenkort een bijeenkomst organiseren om te bespreken wat er nu allemaal ligt aan onderzoek en plannen.
Vanwege het buurtoverstijgend karakter, samen met “de buren”. In de volgende nieuwsbrief meer.

Sixhaven
Goed nieuws over de Sixhaven.
De wethouder heeft toegezegd dat er alle ruimte zal worden geboden om alternatieve plannen in te brengen.
Dezer dagen worden er drie ateliers georganiseerd waarin bewoners en professionals samen aan de slag gaan. Waarbij de bewoners dus niet langer als “insprekers” maar als “ co- producenten” worden gezien
Wij willen graag ook die kant op.
Wij gaan de gemeente voorstellen om voor de Meeuwenlaan en de Motorkade vergelijkbare ateliers te organiseren.

Tenslotte
Nu de metro al weer een tijdje rijdt, wordt duidelijk dat er rond station Noorderpark nog wel het nodige valt te doen.
Op de facebookpagina Vogelburen wordt geklaagd over de slechte verlichting van de tunnel Adelaarsweg en andere kleinere ergernissen. Wij zullen dat aankaarten bij het stadsdeel en bewaken dat er ook echt wat gebeurd.
Wij zullen van de gelegenheid gebruik maken om de gemeente te vragen om eens te gaan nadenken over de langere termijn ontwikkelingen rond het station. In samenhang met de vernieuwing van de Vogelbuurt en Van der Pekbuurt.

MdB 8 februari 2019